Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижими имоти, собственост на „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд“ ЕООД, с. Искрец. Лечебното заведение е търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява 12 недвижими имота в местност Санаториумът, с. Искрец, общ. Своге. Имотите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване чрез продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със Закона за лечебните заведения и Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет.

Сподели в: