Върни се горе

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, находящи се в землището на гр. Шумен. Общата площ на сервитутните зони е в размер на 3,467 дка. Имотите се намират в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Шумен’’ към Държавно предприятие „Североизточно държавно предприятие” - Шумен. Вещното право върху имотите се учредява за изграждане и обслужване на външни водопровод и кабелно електрозахранване на радарна станция за метеорологични наблюдения, в полза на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

Министерският съвет прие също така Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра“ АД, гр. Силистра. „МБАЛ - Силистра” е лечебно заведение - търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала /държавата притежава 75,18 на сто от капитала/, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представлява дворно място от 8800 кв.м. - поземлен имот, ведно с построената в него „Оздравителна болница“ - масивна двуетажна сграда. Имотът, предмет на настоящия доклад, не се ползва за дейността на дружеството и генерира само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба. Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение ма Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

На изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ се възлага да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата. Поземленият имот е ситуиран в град София, район Овча купел. Същият е собственост на дружеството „Водпроект“ ЕАД - гр. София, което се намира в ликвидация. С приемането на проекта на акт ще се даде възможност на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ да сключи договор за покупка на посочения имот в полза на държавата, обявяването му за имот - публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на фонда. Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. Чрез придобиването на посочения имот и предоставянето му на Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно управление ще се постигне съхраняване собствеността на имота за държавата.

Министерският съвет реши да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, който да бъде предоставен безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на органите на съдебната власт. Имотът се намира на ул. „Стара планина“ № 2 в гр. Балчик и представлява терен с площ близо 3000 кв. м с изградени в него триетажна масивна сграда със сутерен и едноетажна масивна сграда. Към настоящия момент част от триетажната сграда се ползва под наем от органите на съдебната власт в града, като същата е реновирана през 2011 г. и не се нуждае от ремонт. Тя отговаря на всички изисквания за съдебни сгради и осигурява комфортно функциониране и задоволяване на административните им нужди, поради което имотът е подходящ за трайното им устройване.

Правителството обяви също така имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерство на отбраната. За Министерство на отбраната и Българската армия отпада необходимостта от ползването на имотите - публична държавна собственост, а като имоти - частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Четирите поземлени имота със сменен статут се намират в общините Габрово, Сливен, Аксакови и в Столична община, район „Младост“.

На Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се предоставя управлението върху три помещения - публична държавна собственост, в гр. Перник. Имотите са на деветия етаж във вх. „Б“ на сграда, намираща се на площад „Свети Иван Рилски“ № 1 в гр. Перник. В помещенията ще работи новата дирекция по контрол на горивата за битово отопление в област Перник. До момента имотът се управляваше от Националната агенция за приходите, но е с отпаднала необходимост.

Съгласно друго правителствено решение имоти - публична държавна собственост в гр. София се обявяват за частна държавна собственост и се прехвърлят на Столична община. Те представляват два терена с площ 468 кв. м и 37 кв. м на бул. „Драган Цанков“ № 33 в район Изгрев и терен с площ 261 кв. м на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42. Имотите са необходими за изграждането на улици по действащия подробен устройствен план.

На днешното заседание правителството прие също така решение за апортиране на имот - частна държавна собственост в капитала на „Национална спортна база“ ЕАД за изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Кърджали. Изцяло новоизградена многофункционална спортна зала в съответствие със съвременните изисквания в сферата на подобен тип спортни обекти, както последващото й ефективно управление е в изпълнение на държавната политика в сферата на развитието и популяризирането на физическата активност и спорта и насочено с оглед обществения интерес на гражданите, спортните организации и развитието на спорта.

Министерският съвет предостави за управление част от имот - публична държавна собственост, на Министерство на младежта и спорта. Имотът представлява стрелбищен комплекс, отговарящ на необходимите условия за провеждане на съобразени с правилника на Международната федерация по спортна стрелба първенства и турнири, членове на която са 161 федерации.

Сподели в: