Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД, гр. Враца. Лечебното заведение е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 77,55 на сто от капитала. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1. т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представляват 2 едноетажни сгради със застроена площ 562 кв. м. и 467 кв. м. с адрес бул. „2-ри юни“ № 66, гр. Враца. Сградите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба. Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитана на търговското дружество. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие с чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Ще бъде извършена продажба и на недвижим имот, собственост на „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд“ ЕООД. Лечебното заведение е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Поземленият имот, който е с отпаднала необходимост за лечебното заведение, е с площ от 800 кв.м, като в него е построена двуетажна сграда. Намира се в непосредствена близост до храмовия комплекс на Искрецкия манастир „Успение богородично“, който е собственост на Българската православна църква. Софийска света митрополия, с писмо от Негово Светейшество Неофит - Митрополит софийски и Патриарх български, е изразила желание да придобие имота чрез покупко-продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК. На основание чл. 10а, ал. 2, т. 1 от ЗПСК 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет.

 

Сподели в: