Върни се горе

Министерският съвет взе решение да предостави имот - публична държавна собственост, за безвъзмездно управление на Министерството на земеделието. Същият вече е с отпаднала необходимост на Българското национално радио (БНР). Той се намира в община Самоков и е разположен в държавна горска територия в землището на с. Говедарци. Досега имотът представлява 4 (четири) броя сгради с обща застроена площ от 614 кв. м.

Правителството взе също решение за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху имот - частна държавна собственост, находящ се извън територията на Република България, в град Атина, Република Гърция, в полза на Министерството на енергетиката, за обезпечаване нуждите на Министерството на енергетиката. Имотът е със статут на частна държавна собственост, находящ се извън територията на Република България, в град Атина, Република Гърция, ул. „Акадимиас“ № 12, представляващ парцел с обща площ от 196.87 квадратни метра и построената в него масивна седеметажна сграда с обща разгъната застроена площ от 1424 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ кв.м. Чрез този имот Министерството на енергетиката ще осигури помещаването на всички работни групи, които имат интерес към редица стратегически проекти от сферата на енергетиката.

Министерският съвет прие също така Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания (СБПЛРПФЗ) „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград. СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград, е лечебно заведение - търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), представлява двуетажна масивна жилищна сграда. Имотът е с отпаднала необходимост за лечебното заведение. Същевременно генерира разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за разпореждане със сградата чрез продажба. Продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Съгласно ЗПСК 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет. Останалата част от паричния ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Сподели в: