Върни се горе

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Мездра за срок от 10 години. Предмет на решението е единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ - „Антична и средновековна крепост Калето“, находища се в област Враца, община Мездра заедно с териториалния обхват на недвижимата културна ценност, представляващ поземлен имот с площ 2 560 кв. м. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Враца.

Министерският съвет прие също Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част - недвижими имоти, собственост на МБАЛ "РАХИЛА АНГЕЛОВА" АД, гр. Перник. Лечебното заведение е търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение включва сграда, находяща се в гр. Перник, кв. „Драгановец“, със застроена площ от 294 кв. м, с предназначение - хангар, депо, гараж, и сграда в гр. Перник, кв. ’’Драгановец“, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение - административна, делова сграда. Имотите не се ползват за дейността на дружеството и са с отпаднала необходимост за лечебното заведение. Същевременно генерират разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от недвижимите имоти чрез продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.

С друго решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за реализация на Подобект 26 „Пътен прелез на км 220+220“ в землището на с. Церковски, община Карнобат. Той включва изграждане на пътен надлез на км 222+187 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас“, Фаза 2“. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Сподели в: