Върни се горе

28.09.2011 г.

Министерски съвет одобри изменение и допълнение на Постановление № 304 от 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ. бр. 101 от 2010 г.).

С промените се разширяват възможностите за заплащане от НЗОК за дейността на общопрактикуващите лекари при осигуряване на непрекъснат достъп до извънболнична медицинска помощ в труднодостъпните населени места.

Занапред в тези региони специалистите ще могат да получават средства от НЗОК и при разкриване на дежурни кабинети към самостоятелни практики за първична извънболнична помощ или сключване на договори с други дежурни кабинети, ако те отстоят максимум на 20 км разстояние.

Дейността на общопрактикуващите лекари в общините от труднодостъпните райони ще се финансира и ако специалистите организират график на дежурствата си, включително в почивните и празничните дни. Целта на промените е да се осигури равен достъп до медицинска помощ и в труднодостъпните населени места.

Сподели в: