Върни се горе

Министерският съвет прие Националната карта на дългосрочната нужда от здравни услуги. Националната карта на дългосрочната нужда от здравни услуги е документ, отразяващ политическия ангажимент и дългосрочната визия на България за изграждането на силен Европейски здравен съюз и за по-сигурен, по-добре подготвен и по-устойчив Европейски съюз. Националната карта е в съответствие със заложените приоритети и политики в Националната здравна стратегия 2030 и планираните реформи и интервенции в Националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми на Европейския съюз за настоящия програмен период.

Националната карта на дългосрочната нужда от здравни услуги представлява подробен документ, съдържащ задълбочени анализи, заключения и препоръки за индивидуалното състояние на здравната система в различните райони на страната. Документът дава ясна представа за състоянието на здравната мрежа на всеки район от страната, потенциалът му за развитие и рисковете, пред които е изправен. Той е инструмент за планиране на бъдещите интервенции и инвестиции в сектора въз основа на обективните данни за потребностите на населението от здравни услуги, за съществуващата структура на системата за здравеопазване на национално, регионално и областно ниво и за нейните възможности.

Чрез Националната карта ще се осигури максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на набора от мерки и реформи в сектор „Здравеопазване“ и има за цел да изгради и поддържа високо обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Хоризонтът за реализация на тези интервенции и инвестиции е съобразен с периода на действие на Националната здравна стратегия 2030, като при промяна в действащите стратегически документи или съществени промени в здравно-демографския статус на населението, отклоняващи се от направените прогнози до 2030 г., може да бъде направена актуализация на Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги.

Резултатите от приемането на Националната карта са свързани с ясното определяне на конкретни интервенции и инвестиции в структурата на здравната мрежа с оглед справяне с основните предизвикателствата пред здравето на българските граждани и развитие на системата на здравеопазването.

Сподели в: