Върни се горе

Министерският съвет прие Национален план на Република България за готовност при пандемия. Планът е изготвен в изпълнение на Решение за актуализиране на Национален план за готовност за пандемия, прието на 22.10.2020 г. от 44-то Народно събрание на Република България.

Основната цел на Националния план за готовност за пандемия е да се ограничи заболяемостта и да се намали смъртността от пандемичната инфекция едновременно с осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите. Разписани са дейности за адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби, осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на пандемията и предприетите мерки.

Националният план за готовност при пандемия има общ характер и включва основни насоки за действие и комплексен междуведомствен подход за управление и противодействие на свързаните с масовото разпространение на дадено заразно заболяване неблагоприятни здравни, икономически и обществени последици. Координацията между секторите и различните административни нива е ясно дефинирана, като е посочено кой ще е отговорен за всяка дейност от етапите на пандемията и това се променя в зависимост от нейната тежест и въздействие. Предвидено е съществуващите структури и механизми за спешен отговор в държавния и в частния сектор да се използват и за реакция при пандемия. Определена е и ролята на местните власти в координирането с неправителствения сектор на дейностите по обслужването на голям брой болни и за подпомагане на нуждаещите се по време на пандемия (храна, подслон, вода, санитария, мед. обслужване).

Сподели в: