Върни се горе

Министерският съвет прие проект на Указ за награждаване на проф. д-р Димитър Димитраков с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен за големите му заслуги за развитието на медицинската наука и за създаването и развитието на медицинската специалност „Нефрология“.

Проф. д-р Димитър Димитраков е роден през 1941 г. в с. Богданица, Пловдивска област. През 1965 г. се дипломира във Висшия медицински институт - Пловдив. През 1974 г. започва преподавателска и научна кариера като асистент в Клиниката по Факултетска терапия към ВМИ Пловдив, където се хабилитира като доцент, а по-късно и като професор по нефрология. Той е доайен на нефрологията в България, основател е на първата профилирана клиника по нефрология и въвежда профилирано обучение по вътрешни болести в Медицински университет - Пловдив.

Като преподавател проф. Димитраков води лекции и практически упражнения на студенти по вътрешни болести, включително кардиология, гастроентерология, белодробни болести, хематология и нефрология. Бил е ръководител на 120 специализанта по вътрешни болести и по нефрология, рецензент за присъждане на научна степен в 28 конкурса и научен ръководител на 12 успешно защитени дисертации. Автор е на една монография, съавтор на 5 и главен редактор на 7 учебника по вътрешни болести и нефрология. Има 153 публикации в български периодични издания и 23 в чужди. Доказателство за научния му принос е неговият импакт фактор - 51.700 на публикациите, 443.488 на цитиранията или общ импакт фактор 495.188.

Научните му постижения са свързани с въвеждането на контролирана бъбречна биопсия чрез методите на венозна урография и ренална ангиография, въвеждането на микофенолат мофетил при лечение на пациенти с гломерулонефрит и имунни нефропатии, проучването на остеопротогерина като маркер за костна деструкция при пациенти с ренална остеодистрофия, определянето на клиничната характеристика и лечението на „уремично сърце“, въвеждане на радиоизотопната дилуция при изследване на хемодинамиката при бъбречно болни за определяне на степента на сърдечната недостатъчност, етноепидемиологично проучване на Синдрома на хроничната тазова болка и дефиниране на маркерите за диагностициране, въвеждане на полиморфен ДНК анализ за локализиране на генната мутация при поликистозна бъбречна болест, установяване на трети локус на гена на автономно доминантна бъбречна поликистоза.

Сподели в: