Върни се горе

28.09.2011 г.

Министерският съвет одобри Отчета за изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.

От 2010 г. програмата се управлява от Междуведомствен съвет с участието на различни министерства, тъй като ефективното й прилагане изисква тясно сътрудничество и координация.

Основната цел на Националната програма е намаляване и предотвратяване на риска за здравето на населението от въздействието на неблагоприятни фактори на околната среда, както и подобряване качеството на живот на хората. Дейностите по програмата са насочени към предотвратяване и ограничаване на екологичните заплахи и на вредните фактори за здравето и по-специално върху детския организъм.

През отчетния период 2009 - 2010 г. са изпълнявани 109 дейности в различни направления, сред които оценка на вредните фактори на околната среда и произтичащият риск за здравето, провеждането на епидемиологични проучвания, мониторинг и контрол на водите, въздуха, почвите, отпадъците, опасни химични вещества. Националната програма предвижда разработване и въвеждане на специални образователни програми, които да запознават младите хора с рисковите фактори на околната среда върху здравето. За посочения период 20 дейности от Отчета са напълно изпълнени, 60 са изпълнени и продължават да се изпълняват текущо, а частично са изпълнени 27. По 16 от дейностите са работили две и/или повече ведомства.

Приоритетни дейности и задачи, планирани за 2011 г. в изпълнение на програмата предвиждат въвеждане на индикаторите на Световната здравна организация за отчитане ефекта на въздействие на околната среда върху здравето, както и въвеждане на система за регулярен обмен на информация по въпроси, касаещи дейността на МОСВ (ИАОС, РИОСВ, БД) и МЗ (РЗИ). В приоритетите са включени още изграждането на необходимата инфраструктура за подобряване на ВиК мрежи; развитие на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в съответствие с измененията на европейското законодателство, в областта на контрола на качеството на атмосферния въздух; осигуряване на ефективен контрол за изпълнение на залегналите мерки в общинските програми за подобряване на КАВ в райони с превишаване на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух.  Предвижда се още изграждането на регионални съоръжения за екологосъобразно третиране и обезвреждане на отпадъците; почистване на нерегламентираните сметища; разработване и изпълнение на стратегически шумови карти и планове за действие за определени населени места и осигуряване на ефективен контрол на изправността на шумозаглушителните устройства на превозните средства на пътя и при прегледа за техническата изправност и комплектоването при първоначална регистрация в пунктовете за регистрация и идентификация на структурните звена "Пътна полиция".

Сподели в: