Върни се горе

Министерският съвет одобри Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Отчетът е одобрен от Надзорния съвет на Касата.

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. (ЗБНЗОК) са одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 4 744 704,9 хил. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2020 г. възлиза на 4 733 419,7 хил. лв. В сравнение със същия период на 2019 г. се отчита ръст от 336 892,2 хил. лв. или със 7,7 %, което се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2020 г.

Със ЗБНЗОК за 2020 г. за разходи и трансфери - всичко са одобрени средства в размер на 4744 704,9 хил. лв., които по отчет достигат 4 738 218,1 хил. лв., или ръст от 6,9 % спрямо отчетените през предходната година.

Разходите по ЗБНЗОК за 2020 г. са в размер на 4 739 172,7 хил. лв. Към 31.12.2020 г. са разходвани 4 733 063,9 хил. лв., с включени трансфери към бюджетни организации. В сравнение с 2019 г. се отчита увеличение на разходите с 304 921,5 хил. лв.

Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 4 585 743, 3 хил. лв. вкл. предоставени трансфери към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК по видове е следното:

-          за първична извънболнична медицинска помощ - 277 629,5 хил. лв., или 22,6 % ръст спрямо 2019 г.;

-          за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 277 999,6 хил. лв., или 11,1 % ръст спрямо 2019 г.;

-          за дентална помощ - 210 979,3 хил. лв. или 28,2 % ръст спрямо 2019 г.;

-          за медико-диагностична дейност - 108 493,5 хил. лв. или 20,9% ръст спрямо 2019 г.

-          за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, общо 1 259 853,5 хил. лв. или ръст от 10,1% спрямо 2019 г.

-          за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 89 449,6 хил. лв., или намаление от 15,3 % спрямо 2019 г.;

-          за болнична медицински помощ - изплатени са 2 251 459,7 хил. лв. (в т.ч. 89 477,01 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 49,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2019 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 175 899,1 хил. лв., или с 8,5 %, независимо от общото намаление на обема на отчетената дейност поради епидемичната обстановка.

- други здравноосигурителни плащания - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност - изплатени са 109 878,6 хил. лв. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

Съгласно ЗБНЗОК за 2020 г. бюджетът на НЗОК за 2020 г. е приет с балансирано бюджетно салдо.

В резултат на отчетените към 31.12.2020 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 738 218,1 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 733 419,7 хил. лв. се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 4 798,4 хил. лв., финансирано с наличността по сметката на НЗОК към 01.01.2020 г., съгласно чл.48, ал.4 от Закона за публичните финанси.

Сподели в: