Върни се горе

Правителството одобри Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., който е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. (ЗБНЗОК) са одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 4 299 603 хил. лв.

През годината с решение на НС на НЗОК и по реда на § 1 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБНЗОК за 2019 г., средствата са увеличени общо с 84 873,4 хил. лв., в т.ч.:

- увеличение със 72 873,4 хил. лв. на основание §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г. и

- увеличение с 12 000 хил. лв. на основание § 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г.

В резултат на промените годишният план е в размер на 4 384 476,6 хил. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2019 г. възлиза на 4 396 527,5 хил. лв. В сравнение със същия период на 2018 г. се отчита ръст от 448 457,8 хил. лв. или с 11,2 %, което се дължи основно на увеличения размер на здравносигурителните приходи през 2019 г.

Със ЗБНЗОК за 2019 г. за разходи и трансфери - всичко са одобрени средства в размер на 4 350 003 хил. лв., които са увеличени през годината с 84 873,4 хил. лв.

Разходите по ЗБНЗОК за 2019 г. са в размер на 4 344 945 хил. лв. През годината, на основание §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г., НС на НЗОК разпредели 72 873,4 хил. лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания.

Към 31.12.2019 г. са разходвани 4 428 142,4 хил. лв. В сравнение с 2018 г. се отчита увеличение на разходите с 495 621,3 хил. лв.

Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 4 315 700, 3 хил. лв. по видове е следното:

- за първична извънболнична медицинска помощ - 226 436,6 хил. лв., или 5,3 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 250 222,9 хил. лв., или 5,8 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за дентална помощ- 164 573,1 хил. лв. или 3,8% от всички здравноосигурителни плащания;

- за медико-диагностична дейност - 89 724,1 хил. лв. или 2.1% от всички здравноосигурителни плащания;

- за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, общо 1 144 124,8 хил. лв. или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0 хил. лв., или 2,4% от всички здравноосигурителни плащания;

- за болнична медицински помощ - изплатени са 2 075 560,6 хил. лв. или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 193 670,1 хил. лв., или с 10,3%.

- други здравноосигурителни плащания - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност - изплатени са 259 401,2 хил. лв., или 6% от всички здравноосигурителни плащания. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

Съгласно ЗБНЗОК за 2019 г. бюджетът на НЗОК за 2019 г. е приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50 400 хил. лв.

В резултат на отчетените към 31.12.2019 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 433 563,5 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 396 527,5 хил. лв. се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 37 036 хил. лв.

Сподели в: