Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за апортиране на недвижим имот - частна държавна собственост в капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница” /ЗИКДБ/ ЕАД, гр. София.

Имотът представлява поземлен имот, находящ се в област София, Столична община, гр. София, район „Овча купел”, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11576/31.10.2022 г., утвърден от областния управител на област София. Апортирането на имота в капитала на ЗИКДБ ЕАД ще осигури възможност дружеството да осъществява предмета си на дейност, а именно извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обект с национално значение: „Изграждане на Национална многопрофилна детска болница”, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност, както и да стартира организационни дейности по реализация на посочения обект.

Сподели в: