Върни се горе

4.05.2011 г.

Кабинетът одобри днес  постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.

 

С приетия документ отпадат държавните такси за издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение. Няма да се заплаща и за заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки.

 

Променя се размерът на таксите за издаване на разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храни, като сумата се увеличава от 128 лв. на 149 лв. Променя се и таксата за издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения от 653 лв. на 1125лв.

 

В Тарифата се въвеждат такси, които регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве ще събират за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица. Тези услуги досега бяха заплащани по две отменени вече наредби за платени услуги, извършвани от досегашните РИОКОЗ и от националните центрове по проблемите на общественото здраве.

 

Размерът на таксите е определен въз основа на актуализация на материално-технически и административни разходи, вложения труд и време за извършване на съответната дейност. За всяка предложена такса е разработена и план-сметка за нейното формиране като целта е да бъдат покрити направените разходи, за съответната услуга.

Сподели в: