Върни се горе

Правителството одобри доклади за резултатите от заседания на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, по икономически и финансови въпроси и по „Правосъдие и вътрешни работи”.

Неформалното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, беше проведено на 19 и 20 март в Малта. Акцент на него бе поставен върху темата за достъпа до иновативни технологии за лекарства за редки заболявания. Делегациите обсъдиха общите предизвикателства, пред които са изправени държавите-членки, и възможните решения за подобряване на достъпа до иновативни здравни технологии в ЕС. Като мерки с положително въздействие бяха посочени структурираното сътрудничество и обмяната на опит на ниво ЕС. Мнозинството делегации акцентираха върху необходимостта от запазване на доброволния характер на сътрудничество, като се отчитат различията между националните здравни системи и строгото разделение на компетенции с ЕС.

В рамките на заседанието българската делегация проведе и среща на Триото председателства на Съвета – Естония-България-Австрия, с цел предоставяне на информация за приоритетите на всяка страна в сферата на здравеопазването.

ЕКОФИН заседава на 21 март в Брюксел. В рамките на срещата на финансовите министри от ЕС беше обсъдено предложението за прилагане на намалени ставки на ДДС върху публикациите, предоставяни по електронен път. Проведен беше ориентационен дебат по Общия механизъм за обратно начисляване и бяха дадени политически насоки за продължаване на работата на техническо ниво по отворените въпроси на досието. Съгласно графика на Европейския семестър за 2017 г., беше обсъдено изпълнението на специфичните препоръки по страни, като беше поставен фокус върху провеждането на структурни реформи за подобряване на бизнес средата.

Европейската комисията представи идеята за създаване на Европейски фонд за отбрана като основен елемент от Плана за действие в областта на отбраната. Целта на фонда ще бъде подпомагането на инвестициите в изследвания и иновации и съвместното разработване на отбранителна техника и технологии.

Преди официалното заседание на Съвета ПВР, състояло се на 28 март в Брюксел, министърът на правосъдието Мария Павлова и колегите й от още 12 държави-членки подписаха писма за засилено сътрудничество, с което стана възможно възобновяването на преговорите за създаване на Европейска прокуратура. От българска страна беше заявено желание Прокуратурата, чиито функции са свързани с разследване и внасяне на обвинения по престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, да бъде учредена в най-кратки срокове и в нея да участват максимален брой държави-членки.

На заседанието министрите на правосъдието обсъдиха и въпроса за подобряване на сътрудничеството и координацията в областта на наказателното правосъдие в киберпространството. Българската страна потвърди подкрепата си за продължаване на работата на европейско ниво по различните направления, сред които общата рамка за приложимата юрисдикция при киберпрестъпления, постигане на минимален стандарт по молбите за правна помощ и функционална техническа платформа за обмен на доказателства.

 

Още новини от Министерския съвет относно здравеопазването вижте тук.

Сподели в: