Върни се горе

Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", която се проведе на 30 октомври 2020 г.

Здравните министри приеха Заключения на Съвета на ЕС, посветени на реформата в Световната здравна организация (СЗО) за подобряване на управлението на здравните заплахи и защитата здравето на хората. Основен акцент в изказванията беше темата за бъдещото финансиране на СЗО.

България посочи, че реформите в здравната организация, включително финансирането й, трябва да бъдат обосновани на база на оценка на въздействието. България подчерта необходимостта държавите членки на ЕС да имат справедливо и прозрачно представителство в управителните органи на здравната организация, тъй като това е най-сигурният начин за утвърждаване на водещата роля на Съюза в процеса на укрепване на СЗО.

Правителството прие също позицията на България за участие в две неформални видеоконференции на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, в частите „Вътрешен пазар и индустрия" и „Космическо пространство", които ще се проведат на 19 и 20 ноември.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия" е предвиден ориентационен дебат на тема „Оползотворяване на максимума от възстановяването: по-динамична, устойчива и конкурентна европейска индустрия чрез инвестиции в зелената трансформация #чиста индустрия". България подкрепя избраната посока за развитието на индустриалната политика на ЕС, която трябва да даде стимули на компаниите да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност и в същото време да осигури необходимата инфраструктура за производства, които са благоприятни за климата. Стремежът на Европа да постигне технологично лидерство изисква преди всичко нов подход към използването на електроенергията, успешно комерсиализиране на иновациите и разрастване на индустриалните екосистеми с адекватна специализация.

В частта „Космическо пространство" министрите ще проведат дискусия относно ролята на Европа в глобалната космическа икономика и ще обсъдят насоките за европейския принос при определяне на основните принципи на световната космическа икономика. България оценява като изключително важна нарастващата роля на космическия сектор за съвременната икономика и по-конкретно за насърчаване на конкурентоспособността, растежа и технологичното развитие на европейската икономика. Необходими са равни условия на европейския и международните пазари като гарант за икономически растеж и насърчаване на конкуренцията, като се генерират ползи за европейските компании.

Неформална видеоконференция на министрите по равнопоставеността ще се проведе на 20 ноември. В рамките на дискусията ще се обменят мнения за добри практики за защита на жените от насилие и ще се обсъди споразумението относно Инициативата за единен европейски телефонен номер за насилие срещу жени. В позицията на България се посочва, че борбата с насилието срещу жените е един от приоритетите на българското правителство и в частност на Министерството на труда и социалната политика. Една от приоритетните области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2016- 2020 г. е „Борбата с насилието, основано на пола и защита и подкрепа на жертвите". От юни 2019 г. функционира приемна за жертви на домашно насилие в Болница „Пирогов", в рамките на проект „Координиран мулти-секторен отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги". Целта на инициативата е осигуряване на безопасността на жертвите на домашно насилие чрез предоставяне на комплексна професионална услуга на едно място и обучение на служителите на Спешното отделение в болницата как да ги разпознават и каква помощ да им оказват.

Сподели в: