Върни се горе

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ). Целта на промените е подобряване и гарантиране пълноценното изпълнение па функциите на органите па Български фармацевтичен съюз (БФС).

ЗСОМФ е приет от Народното събрание през 2006 г. и до момента, повече от 10 години, не е претърпял промени относно регулирането на дейността на съсловната организация. През посочения период пряко са идентифицирани от съсловната организация процедурни и организационни отношения, които се нуждаят от нова уредба.

На първо място, законопроектът цели да подобри формирането на състава на висшия колективен орган на управление - Конгрес на БФС.

На второ място, въз основа на опита от последните години се цели създаване на гаранции за законосъобразно провеждане на заседания на общите събрания, на Регионалните фармацевтични колегии (РФК) на БФС, като са въведени правила за кворум, съответно провеждане на заседанието при първоначална липса на кворум и правила за упълномощаване за представителство на членове.

Третата група промени има за цел внасяне на яснота в отношенията на централните органи и органите на РФК при пълно запазване на самостоятелната субектност.

С промените се цели защита на обществения интерес, включително на пациентите, които подават жалби и сигнали. Налице са промени, които целят подобряване от технически характер на структурата и тълкуването на отделни разпоредби.

Очакваните резултати от приемането на законопроекта са организационно укрепване и подобряване на дейността на органите на БФС.

 

Сподели в: