Върни се горе

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. Със сумата от 669 000 лв. се увеличават разходите за издръжка на програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“ за сметка на реализирани икономии по показател „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ на програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по бюджета на ведомството за настоящата година.

Вътрешнокомпенсирани промени се правят и по бюджета на Министерство на културата за 2018 г., като с 382 086 лв. се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“. Допълнителни разходи се одобряват и по бюджетните програми „Национален фонд „Култура“ и  „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“. Отделно по бюджета на ведомството се правят промени във връзка с увеличаване на капитала на „Аудиовидео Орфей“ ЕАД с парична вноска в размер на 302 130 лв. Увеличаването ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка.

Чрез вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. се осигуряват повече средства по политиките в областта на изпълнението на наказанията в размер на 2 864 000 лв. С друго Постановление по бюджета на ведомството се одобряват и допълнителни разходи в размер на 650 000 лв. за изплащане на обезщетения по бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

За настоящата година вътрешнокомпенсирани промени се правят също по бюджета на Министерството на външните работи поради необходимост от средства по бюджетните програми „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“, „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба и „Публични дейности“. Предлага се увлечение на разходите за командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на Република България и разходите за издръжка на Централно управление на МВнР и Дипломатическия институт.

И по бюджета на Министерството на здравеопазването се прави вътрешно преразпределение, което ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на структурите към министъра на здравеопазването през 2018 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

С отделно правителствено Постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за настоящата година в размер на 4 359,0 хил. лева. Средствата са предназначени за държавни лечебни заведения за болнична помощ-търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“. Предвижда се закупуването на апаратура, медицинско и немедицинско оборудване за структурите по изгаряния и пластична хирургия, в това число апаратура и оборудване за анестезиология и интензивно лечение, хирургия и консервативно лечение на пациентите.

Друго прието днес Постановление също касае промени по бюджета на здравното ведомство. Предвиждат се допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 4 000 000 лв., във връзка с увеличаване капитала на държавни лечебни заведения - търговски дружества. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на инвестиционните намерения на лечебните заведения с цел - създаване на възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение. Заедно с това ще се подобрят условията за посрещане на нарастващите потребности на населението от своевременна и качествена здравна помощ.

Правителството одобри също вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. Промените се отнасят до осигуряването дейността и организацията на работата на МС, както и до осъществяването на държавната политика на областно ниво. Увеличават се и утвърдените разходи по бюджетна програма „Вероизповедания“. Изменя се също така правителственото Постановление № 291 от 12 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.

Чрез промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. се увеличава капиталът на „Национална спортна база“ ЕАД. С предоставените средства в размер на 20 000 000 лв. ще бъде придобит мажоритарен брой акции от капитала на „Арена Русе“ АД, собственик Булстрад Арена - универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс към нея. Управлението на многофункционалното спортно съоръжение от „Национална спортна база“ ЕАД ще гарантира висока степен на експлоатационна ефективност на обекта, съобразена със съвременните изисквания за подобен тип обекти и ще намали пряката ангажираност на държавата за управлението и поддържането й.

На днешното правителствено заседание бяха одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в размер на 20 000 000 лв., Средствата са за предвидени плащания за персонал по бюджета на ведомството за настоящата година.

Сподели в: