Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София.

С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 15 000 000 лв. за увеличаване на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София.

С Решението държавата увеличава капиталът на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София чрез парична вноска в размер на 15 000 000 лв. Средствата от увеличението ще се използват за погасяване на кредит към „Българска банка за развитие“ ЕАД. МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София е лечебно заведение - търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Погасяването на кредита ще повлияе позитивно върху финансовото състояние на болницата и дейността й, като отпаднат разходите за вноски и лихви, както и отделянето на средства в резервна сметка. В резултат на това дружеството ще има възможност да се справя с нарастващите цени на електроенергията и консумативите, необходими за функционирането на лечебното заведение. Отпадането на ангажимента по кредита ще увеличи възможностите за реализиране на инвестиционни намерения, свързани пряко с предмета на дейност.

С друго правителствено постановление са одобрени промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество, като също така е прието решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД, гр. Ямбол, чрез парична вноска в размер на 3 818 237 лева с ДДС. Паричната вноска ще се разходва за непредвидени строително-монтажни работи, възникнали в хода на изграждането на новия болничен блок на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” - Ямбол“. Изпълнението на тези СМР е задължително, като в противен случай обектът не може да бъде въведен в експлоатация.

Сподели в: