Върни се горе

5.10.2011 г.

Министерският съвет прие решение за продажба на обособени части - незавършени обекти на строителството, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив.

Решението предвижда продажбата на три сгради -  две, предвидени за хематологични клиники, както и на административна сграда. Данъчните оценки на хематологичните клиники са в размер на 3 455 110 лв., а на административната сграда - 1 440 476 лв. Сградите близо 30 години са на етап незавършено строителство, като досега не са предприемани действия по продължаване на изграждането или по поддържането им. В резултат на непосредственото въздействие на външната среда е започнало рушене. Липсва перспектива за разполагането на сградите на това място с предвиденото предназначение, а от друга страна УМБАЛ „Свети Георги" не разполага с финансов ресурс за довършване на строежа.

С решението на правителството продажбата ще се извърши по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 20 на сто от получените от продажбата средства ще постъпят в централния бюджет, а останалите 80 на сто - по сметка на лечебното заведение. Те могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност на лечебното заведение.

Сподели в: