Върни се горе

Министерският съвет прие решение за одобряване позицията на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса във връзка с проект за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г.

В условията на разпространение на COVID-19 и последвалите социално-икономически ефекти, стратегическа задача е осигуряването на допълнителна подкрепа за системата на здравеопазване с оглед съхраняването и развитието на нейния потенциал.

Една от възможностите за постигането на устойчивост в структурата на лечебните заведения в страната и гарантиране на техните възможности за справяне с нарастващо потребление на медицинска помощ е увеличаване на единичните цени, по които Националната здравноосигурителна каса закупува от нейните договорни партньори предоставените на здравноосигурените лица медицински услуги.

Прилагането на тази мярка ще позволи повишаване на приходите на лечебните заведения, което е предпоставка за изпълнение на поетите ангажименти за финансово обезпечаване на договорените средства за работна заплата, съгласно Колективния трудов договор в сектор Здравеопазване.

Увеличение на цените на медицинската помощ с 10% ще осигури допълнителен ресурс за лечебните заведения в размер на 126 млн. лв., в т.ч. 94 млн. лв. за болнична и 32 млн. лв. за извънболнична помощ. Извършването на този разход е в рамките на параметрите за съответния вид дейност, съгласно ЗБНЗОК за 2020 г., в това число и резерва за непредвидени и неотложни разходи.

С проекта на решение се изпълнява законовото изискване за осигуряване на прозрачност при набирането и разходването на средствата на НЗОК.

Сподели в: