Върни се горе

Правителството одобри българската позиция за предстоящото извънредно заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) в част „Здравеопазване“, което ще се проведе на 13 февруари 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия. Министрите ще обсъдят готовността на държавите- членки за по-сериозни действия при възникване на пандемия от коронавирус (2019- nCoV) в Европейския съюз. Акцент ще бъде поставен върху въпросите, свързани с координацията в рамките на Съюза с цел ефективен отговор на заплахата от възможна епидемия. Министрите ще бъдат приканени да приемат заключения на Съвета, които насърчават координираните действия между институциите на Съюза и държавите- членки. За Република България координацията на ниво Европейски съюз работи отлично към момента. Комитетът за здравна сигурност към Европейската комисия осигурява постоянна информираност на всички държави-членки. Основните предизвикателства, които отчита страната ни към момента, касаят осигуреността с ресурси и на първо място темата за предпазното облекло. Одобрена е също позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 18 февруари в Брюксел, Белгия. В контекста на Европейския семестър за 2020 г. по време на заседанието Съветът ще одобри Заключения относно изменения Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели; Заключения относно Доклада за механизма за предупреждение за 2020 г.; Заключения относно Годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г.; Препоръка за икономическата политика на страните от еврозоната за 2020 г. В рамките на дневния ред Европейската комисия ще представи съобщението си относно прегледа на икономическото управление на ЕС. Съгласно дневния ред се очаква ЕКОФИН да даде мандат на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 20-23 февруари в Рияд, Кралство Саудитска Арабия. Министрите ще одобрят на препоръка на Съвета за освобождаването от отговорност на ЕК по изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2018 г. и заключения по бюджетните насоки за 2021 година. ЕКОФИН проведе заседание на 21 януари в Брюксел. Представени бяха приоритетите на Хърватското председателство в областта икономическата и финансовата политика. Министрите обсъдиха финансовите аспекти на Европейския зелен пакт и Плана за инвестиции за устойчива Европа. Европейският семестър 2020 г. стартира с представянето от Европейската комисия на Годишната стратегия за устойчив растеж през 2020 г., Доклада по механизма за предупреждение за 2020 г. и Препоръката относно икономическата политика на еврозоната. Участниците в заседанието на ЕКОФИН обмениха мнения относно предизвикателствата във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията. Правителството одобри и резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 27 януари в Брюксел. Хърватско председателство представи своята работна програма за първата половина на 2020г. в областта на земеделието и рибарството. Министрите имаха възможност да обменят мнения по Съобщение на ЕК за Европейския зелен пакт от гледна точка на земеделските аспекти. Проведе се обмен на мнения и по предложението за Регламент за преходните правила за ОСП. Германия представи общ документ относно етикетирането във връзка с хуманното отношение към животните за месото и месните продукти. В последната точка от дневния ред делегациите на Словения и Португалия представиха на Съвета Съвместна декларация на България, Чехия, Кипър, Естония, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Словения и Португалия относно етикетирането на произхода на смесен пчелен мед. В декларацията е посочено, че действащите правила за етикетиране на смеси не предоставят на потребителите изчерпателна и надеждна информация за произхода на меда. Мнозинството министри подкрепиха декларацията и призоваха Европейската комисия за по-ясно етикетиране на произхода на смесите от пчелен мед. Съвет „Общи въпроси“ ще проведе заседание на 17 февруари в Брюксел, на което ще продължи работата по подготовка за извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари, свикано от председателя Шарл Мишел с цел да бъде постигнато споразумение по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.

Сподели в: