Върни се горе

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

В Закона са регламентирани изискванията за класифицирането, етикетирането и опаковането на химичните вещества и смеси, в т.ч. и на биоцидите. Заради пандемията от COVID-19 е отчетена необходимост от въвеждане на конкретни изисквания към документите, нужни за издаването на временни разрешения относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. Създадена е нормативна възможност за издаването на такива разрешения при възникване на непосредствена опасност за човека и/или околната среда.

С измененията икономическите оператори, предоставящи биоциди на пазара, се задължават, ако предприемат промени в етикетите и информационните листове за безопасност на предлаганите от тях биоциди, да подадат заявление за промяна на съответното разрешение в срок до 30 дни.

С цел провеждане на ефективен контрол са прецизирани правомощията на контролните органи, в т.ч. е регламентиран и съвместен контрол между регионалните инспекции по околна среда и води, регионалните здравни инспекции и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Сподели в: