Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Предвидени са 7 027 213,6 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 6 847 563,2 хил. лв., от които 4 286 530,0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 561 033,2 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Разчетените приходи от здравноосигурителни вноски са увеличени с 527 337,4 хил. лв. в сравнение със същите през 2022 г. Трансферите за здравно осигуряване за 2023 г. са разчетени с ръст от 405 908,7 хил. лв. спрямо 2022 г.

Общо разходите за 2023 г. са в размер на 7 027 213,6 хил. лв., което е с 910 908,7 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 6 553 676,4 хил. лв., което представлява увеличение с 910 908,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е следното:

  • за първична извънболнична медицинска помощ - 444 602,0 хил. лв.;
  • за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) и здравни грижи - 447 680,8 хил. лв.;
  • за дентална помощ - 264 941,1 хил. лв.;
  • за медико-диагностична дейност - 232 160,0 хил. лв.;
  • за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни – общо 1 692 784,3 хил. лв.;
  • за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 142 614,5 хил. лв.;
  • за болнична медицинска помощ - 3 268 949,6 хил. лв.;
  • за други здравноосигурителни плащания - 117 300,5 хил. лв.

През 2023 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер - 153 282,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 %. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.

Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2023 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване.

Сподели в: