Върни се горе

В изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г. беше проведено първото систематизирано Национално проучване на годишната обемна активност на радон на територията на България. Проучването ще послужи като основа за следващите действия в областта на разработването и провеждането на държавната политика по намаляване на риска от облъчване от радон.

Данните от проведените измервания бяха предоставени и съгласно Договора за Евратом за събиране и предоставяне на информация за нивата на радиоактивност в околната среда. Публикуването на данните в атласа на Европа е доказателство за успешно изпълнение на задачите на Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г.

Една от основните цели на програмата беше и разработване на националното законодателство в областта на радон. Изготвен е проект на Наредбата за техническите изисквания към сградите за защита от радон. С приемането на тази техническа наредба се очаква постигането на следните резултати: Изпълнение на разпоредби от директива 2013/59/ЕС, отнасящи се до облъчване от радон в закрити помещения; подпомагане на проектанти, консултанти, строители и възложители с ясни технически изисквания и правила за изпълнение на технически мерки за превенция и защита на българското население от облъчване с радон в закрити помещения; подпомагане осведомеността на гражданите за нивата на потенциална вероятност от проникване на радон, при които е необходимо да се предприемат превантивни мерки в сградите.

Сподели в: