Върни се горе

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. (ЗБНЗОК) са одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 5 446 312,9 хил. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2021 г. възлиза на 5 901 433,3 хил. лв. В сравнение със същия период на 2020 г. се отчита ръст от 1 168 013,5 хил. лв. или с 24,7 %, което се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2021 г. и получените допълнителни трансфери от M3 по чл. 15а, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19.

Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 5 252 874, 6 хил. лв., вкл. предоставени трансфери към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК по видове, е следното:

  • за първична извънболнична медицинска помощ - 283 221,6 хил. лв.;
  • за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 306 511,4 хил. лв.;
  • за дентална помощ - 222 847 хил. лв.;
  • за медико-диагностична дейност - 134 038,1 хил. лв.;
  • за лекарствени продукти - общо 1 403 815,8 хил. лв.;
  • за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 98 119 хил. лв.;
  • за болнична медицинска помощ - изплатени са 2 656 411,3 хил. лв.;
  • други здравноосигурителни плащания - изплатени са 137 669,5 хил. лв.
  • за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица - 10 240,8 хил. лв.

В резултат на отчетените към 31.12.2021 г. приходи и трансфери - всичко в общ размер на 5 901 433,3 хил. лв., спрямо отчетените разходи и трансфери - всичко в общ размер на 5 857 321, 2 хил. лв., се формира положително бюджетно салдо за годината в размер на 44 112 хил. лв.

Сподели в: