Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., който е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.

Според отчета, дейността на НЗОК през 2019 г. е подчинена на мисията и целите на институцията и необходимостта от постигане на правилно и рационално използване на обществените средства. По този начин е осигурена предвидима финансова среда и са създадени условия за изпълнение на финансовите ангажименти на институцията в национален и в международен аспект.

Според отчета превантивната роля на извършената през 2019 г. контролна дейност, предимно посредством внезапни проверки, е оказала положително въздействие върху системата, изразено в по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки и на изискванията за подобряване качеството на оказаната медицинска помощ, както и на воденето на документацията и организацията на работа в лечебните заведения.

Направеният анализ на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели продължава тревожната тенденция от предходните отчетни периоди към непрекъснато нарастване на необходимия финансов ресурс.

Проведените преговори за отстъпки от стойността на скъпоструваща медикаментозна терапия, заплащана от НЗОК, и през 2019 г. дава възможност за възстановяване на значителни суми.

Увеличението на тези разходи според отчета отразява реално съществуващите процеси в страната - демографската структура и тенденцията към увеличаване на продължителността на живот, които логично обуславят нарастването на броя пациенти с едно и повече заболявания. Расте и броят на болните с редки заболявания. Забелязва се тенденция за увеличаване на лицата над 65 г. за сметка на тези под 18 г. и до 65 г.. които ползват медицинска помощ за сметка на НЗОК. Според отчета изброените обстоятелства водят до увеличаване на търсенето на лекарствена терапия, което логично води до ръст па разходите за лекарства, които НЗОК заплаща.

Причина е и разширяването на достъпа на пациентите до иновативни лекарствени терапии.

В областта на координацията на системите за социална сигурност през отчетния период е регистрирано високо ниво на удовлетвореност на гражданите, както и тенденция на относително запазване нивото на броя на случаите на отправени искания за планово лечение в друга държава-членка.

Отчетът съдържа анализ на потреблението на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, както и информация относно извършването на дейностите, предоставени в компетентност на НЗОК в резултат на закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и на преустановяване дейността на Комисията за лечение в чужбина към министъра на здравеопазването през месец март 2019 г.

Сподели в: