Върни се горе

Министерският съвет одобри Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Отчетът е одобрен от Надзорния съвет на Касата. Съдържа информация за организацията и управлението на НЗОК и представя детайлно нейната дейност през 2020 г.

Като фокус на дейността на НЗОК през 2020 г. подробно са представени предприетите действия, издадените актове и взетите решения във връзка с подписания за първи път тригодишен Национален рамков договор в областта на медицинските и на денталните дейности за периода 2020 - 2022 г., обявеното от Народното събрание извънредно положение и последвалата го извънредна епидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19.

Анализирана е структурата на извънболничната и болничната медицинска помощ в страната, в това число вида и обема дейности по лечебни заведения и по РЗОК. Извършен е подробен анализ на потребностите и развитието на медицинската дейност, като е анализирано в абсолютни числа и процентно съотношение реализирането на отделните дейности в рамките на всяка една от медицинските специалности.

Направени са изводи, според които в резултат на настъпилата епидемична обстановка в страната през 2020 г., при средните показатели на почти всички отчетени дейности в областта на извънболничната първична, извънболничната специализирана и болничната помощ, в това число и диспансерната помощ, се наблюдава спад спрямо същия отчетен период през 2019 г. Според отчета намалението на извършените дейности в извънболничната помощ, включително по профилактика и диспансерно наблюдение, е предпоставка за бъдещо увеличение на броя на хоспитализациите, което съответно би увеличило разхода в бюджета на НЗОК за болнична помощ.

В заключение е посочено, че през отчетния период в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка структурните звена на НЗОК и РЗОК са изпълнили функционалните си задължения в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, съобразно мисията и целите на НЗОК и необходимостта от постигане на рационално използване на обществените средства. През месеците на пандемия НЗОК е успяла да осигури нормално функциониране на системата, за да могат задължително здравноосигурените лица да получат адекватна медицинска грижа, а медицинския персонал - спокойствие за изпълнение на ангажиментите си в извънредна ситуация.

Сподели в: