Върни се горе

Правителството прие промени в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Под контрол се поставят нови шест вещества чрез включването им в Списък I на Наредбата - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Решението е на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., ратифицирана от Република България.

Новите шест вещества, които се добавят към Списък I на Наредбата, са Акрилоилфентанил, Карфентанил, Окфентанил, Тетрахидрофуранилфентанил, 4-Флуороизобутирфентанил и Фуранилфентанил. Те са синтетични аналози на фентанила. Съгласно доклада и препоръките на Световната здравна организация те не намират приложение в медицината, а разпространението им и злоупотребата с тях предизвикват висок риск за общественото здраве.

Очакваният резултат от предлаганата промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с тези вещества, както и да се предотвратят трафикът и разпространението им.

Сподели в: