Върни се горе

4.08.2010 г.

Приета е нова Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. С решението се отменя досега действащата наредба, както и четири подзаконови нормативни акта по прилагане на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. Целта на новия документ е да облекчи прилагането на химичното законодателство и да улесни индустрията при изпълнение на нормативните изисквания. 
С наредбата в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и на опасни препарати. Отразена е терминологичната промяна в понятието „препарати”, което се заменя с понятието „смеси” и са разграничени изискванията, приложими за вещества и за смеси. Въведени са сроковете за поетапна отмяна на определени разпоредби, свързани с веществата, както и преходни периоди за веществата и смесите в съответствие със сроковете по Регламент (ЕО) №1272/2008

Сподели в: