Върни се горе

21.10.2009 г.

Министерството на здравеопазването ще бъде структурирано в 16 дирекции, инспекторат и звено „Сигурност на информацията”. Създават се нови и се прецизират дейностите на стари дирекции, съобразно приоритетите в областта на здравеопазването, свързани с преструктурирането на сектора. Акцентира се на осигуряването на качество на медицинската помощ и провеждането на ефективна национална лекарствена политика. Ще се  засилва оперативната работа в областта на медицинското обслужване и взаимодействието с пациентските организации. Сред приоритетните задачи на екипа на МЗ са разработване и внедряване на методологии за финансиране в здравеопазването, управление на проекти, необходими за реализация на политиката на министерството, координация по европейските въпроси и публично-частно партньорство.

            Щатната численост на министерството се съкращава, съобразно политиката на правителството за намаляване на числеността на администрацията. В организационните структури и административните звена на МЗ ще работят 343 души. Новата организация на специализираната администрация премахва съществуването на звена със сходни функции и обединява структурни единици за по-ефективна работа.  

Постановлението определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването и тяхната щатна численост.

За прилагане на ПМС не се изискват допълнителни бюджетни средства. Средствата ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения бюджет на МЗ за 2009 г. чрез вътрешно компенсирани промени между разходните параграфи и чрез преструктуриране на утвърдената щатна численост на персонала.

За подобряване работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността се увеличава числеността на НЕЛК. Ще бъдат създадени нови специализирани състави на, което ще съкрати  сроковете за произнасяне и ще даде на хората с увреждания възможност да ползват своевременно правата си.

Сподели в: