Върни се горе

7.07.2010 г.

С новия документ се отстраняват затрудненията от организационен характер, свързани с разпределянето на функциите между структурните звена в министерството. Целта е подобряване на координацията и комуникацията в администрацията и отстраняване на дублиране или разпокъсване на функции. Предвижда се да бъдат закрити 10 дирекции, като техните функции се разпределят в съществуващите и новосъздаващите се дирекции.

 

     С оглед предстоящите изменения и допълнения в Закона за държавния бюджет за 2010 г., и в частност намаляването на бюджета на Министерство на здравеопазването, се предвижда намаляване и на финансовата издръжка за администрацията. Предвижда се съкращаване на 70 щатни бройки при спазване на законовите нормативи за численост.

     Целта на промените е да се подобри предварителният финансов контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с разходването на финансови средства, получени от републиканския бюджет; информационното осигуряване и внедряването на информационни технологии в системата на здравеопазването; документооборотът и деловодната дейност в министерството; координирането на международната дейност, както и подготовката и изпълнението на проектите и програмите, финансирани от Европейския съюз.

    Ще се координират дейностите, свързани с концепцията за преструктуриране на медицинската помощ, лекарствената политика и организацията на провеждането на обществените поръчки с възложител министъра на здравеопазването. Промените са насочени към осъществяване на ефективен контрол и изпълнение на дейностите по опазване здравето на гражданите, организиране, планирането и осъществяването на координацията и дейностите по привеждане на министерството, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и държавните лечебни заведения в готовност за работа при бедствия, както и медицинското осигуряване на пострадалите при бедствия.

     Създава се дирекция „Медицински дейности". В нея ще се концентрират функциите, свързани с определяне на политиките в областта на здравеопазването и оказването на медицинската помощ, гарантирана от държавата, управление на медицинските действия при бедствия, както и професионалната квалификация и специализациите в областта на здравеопазването.

     Обединяват се структурните звена, имащи функции с дейностите по опазване на здравето на гражданите и надзора на заразните болести в една дирекция  - „Обществено здраве".

      Оптимизират се процесите по възлагане на обществените поръчки, като целият проектен цикъл по планирането, подготовката, организирането и провеждането на процедурите ще се осъществява от една структура - дирекция „Обществени поръчки".

     Функциите, свързани с управлението на търговските дружества-лечебни заведения и тези, свързани с управлението на държавната собственост, се концентрират в една структура.

    Промените, свързани с реорганизиране на дейността и структурата на министерството, засягат във функционално отношение дирекциите „Бюджет и счетоводство", „Административно обслужване", „Планиране и управление на общественото здравеопазване", „Лекарствена политика" и „Стратегическо планиране и управление на медицинските дейности".

Сподели в: