Върни се горе

23 Август 2012
От осем на 12 се увеличава броят на основните държави, към които се реферират както цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък, така и на пределните цени. Това гласят одобрени от правителството промени в Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране. Новите държави, към които ще се реферират цените на лекарствените продукти, са Италия, Финландия, Дания и Словения. В резултат цените ще се реферират по-детайлно и пълно и ще бъдат обхванати по-голяма част от наличните на европейския пазар лекарствени продукти, а също така и опериращите на този пазар производители и притежатели на разрешения за употреба.
С промените в Наредбата с 2 на сто се намалява размерът на надценките за търговец на едро и търговец на дребно при формирането на държавно регулираните цени. Намалението на надценките е предложено с цел понижаване цените на лекарствените продукти.
Изискването за включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък при условие, че се реимбурсира от обществените здравноосигурителни фондове в поне три от осем държави, се изменя като вече ще е необходимо реимбурсиране в поне пет от общо 17 държави. По този начин се уеднаквяват страните, използвани при рефериране на цените на лекарствените продукти и при включването им в реимбурсната система на страната.
Въвеждат се нови изисквания по отношение на генеричните лекарствени продукти при включването им за реимбурсиране, както и за молекули, които до момента не са заплащани и се явяват нови за реимбурсната система на България. Въвежда се изискване заявената цена за генерици при включване в Позитивния списък да е не по-висока от 80 на сто от тази на оригиналните продукти. Заедно с това се предвижда и защитен механизъм, с който се предотвратява ограничаването на достъпа на генеричните лекарствени продукти до реимбурсния пазар чрез нелоялни практики.

Сподели в: