Върни се горе

9 януари 2013 г.

    Правителството одобри приемането на обемите и цените на медицинската помощ по Закона за здравното осигуряване за 2013 г. Съгласно закона, те се договаря от НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС) и се приемат до 14 дни от обнародването на закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година, след което се публикуват в „Държавен вестник”. Тъй като до края на м. декември 2012 г. не беше постигната договореност между НЗОК и БЛС, обемите и цените на медицинските дейности се приемат от Министерския съвет като се реализира процедурата по чл. 55д, ал. 9 от Закона. Тази процедура гарантира стабилността на здравноосигурителната система в случаите на липса на съгласие между основните партньори в процеса по определяне на обемите и цените на медицинската помощ.
    Одобрените обеми и цени съдържат измерими с изтеклата календарна година параметри за реализираните дейности, които са изготвени въз основа на анализ на реализираната и заплатена през 2012 г. от НЗОК медицинска дейност.
    Предлаганите обеми и цени обхващат също и видовете дейности, които по силата на Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г. преминават за финансиране от Министерството на здравеопазването към НЗОК. Такива са дейностите по асистирана репродукция, интензивно лечение, комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания, нуклеарномедицински компютър - томографски образни изследвания и др.
    В постановлението са включени и всички нови дейности, с които беше разширен пакетът за задължително здравноосигурените лица. При определяне на обема и цените им са взети предвид одобрените с бюджета на НЗОК суми, обемите реализирана и заплатена от бюджета на Министерството на здравеопазването дейност, очакваните потребности от медицинска помощ. Те кореспондират и с приетите методики за остойностяване и заплащане на медицинските дейности.
    Очакваните резултати от приемане на постановлението са свързани с постигане на балансирано разходване на бюджета на НЗОК и спазване правото на задължително здравноосигурените лица на достъпна, навременна и качествена медицинска помощ.

Сподели в: