Върни се горе

19 Декември 2012 г.

    Правителството прие методиките за остойностяване и за заплащане дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ, в извънболничната дентална помощ и на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания. 
    Методиките обхващат видовете дейности, които през 2013 г. ще се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Те са актуализирани и допълнени с дейностите, които през 2013 г. преминават за финансиране от Министерството на здравеопазването към НЗОК. Такива са дейностите по асистирана репродукция, интензивно лечение, комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно- венерически и психични заболявания. 
    С методиките за остойностяване се запазват досегашните правила като се залага механизъм за изчисления в зависимост от отчетените и заплатени дейности от предходните години. 
    Изчисленията на реимбурсните цени на база прогнозни обеми е в зависимост от спецификата на съответните медицински дейности. С постановлението се приемат и методиките за заплащане. С тях се определят редът, начинът и сроковете на заплащане на договорената и извършена от изпълнителите на медицинска и дентална помощ.
    Методиките са одобрени от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса с решение от 10.12.2012 г. Проектите бяха публикувани за обсъждане в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: