Върни се горе

30.06.2010 г.

За периода януари-декември 2009 г. контролните органи на Националната здравноосигурителна каса са извършили 385 проверки, от които 177 финансови, 178 медицински и 30 - по жалби. Това е посочено в одобрения от правителството годишен отчет за дейността на НЗОК за 2009 г.

    През първата половина на миналата година най-голям процент от нарушенията е установен за неспазени индикации за хоспитализация. След август 2009 г. на първа позиция излиза неспазването на диагностично-лечебния алгоритъм. С констатирани нарушения са завършили 1597 от проверките на аптеки - 54% от всички извършени, а 214 са приключили с установени суми за възстановяване. С тези мерки се постигна по-ефективен контрол на дейността на изпълнителите на медицинска помощ, както и на заплащането за тази дейност.

       В документа се отчита повишената информираност на гражданите за процесите в системата на здравното осигуряване. Съгласно правилата, лечебните заведения за болнична помощ през 2009 г. са работели на пълен работен ден с лекарите за дейности по клинични пътеки. Мярката е спомогнала за по-добър достъп на задължително здравноосигурените лица. Преустановяването на движението на специалистите между различни лечебни заведения е гарантирало присъствието на лекар специалист и качествено наблюдение през целия период на оказване на помощта в лечебното заведение.

       През отчетния период влезе в сила новият Позитивно-реимбурсен лекарствен списък и към него бе адаптирана информационната система на НЗОК. При изразходване на обществения ресурс бе въведена стриктна финансова дисциплина, бяха приети правила за работа на общопрактикуващите лекари при липсата на актуален Национален рамков договор, въведена беше анкетна карта за актуален Национален рамков договор, както и анкетна карта за пациентите при провеждане на профилактичните прегледи с оглед превенция и ранно откриване на социално-значими заболявания. През 2009 г. продължи изграждането на интегрираната информационна система, на интернет портал на НЗОК и на електронно досие на здравноосигурените български граждани. За първи път след 2006 г. бе подготвен и подписан Национален рамков договор 2010 г. Това стана благодарение на промени в управлението и в приоритетите на НЗОК, породени от политическите реалности в страната, на стартиралата реформа в сектора и постигнатия консенсус със страните по договора.

 

       Отчетът е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК с Решение от 9 юни 2010 г.
Сподели в: