Върни се горе

6.10.2010 г.

Правителството предлага на президента на Република България да награди проф. д-р Петър Червеняков, д.м.н. с медал "За заслуга" за извънредно големите му заслуги  в областта на хирургията и по повод неговата 85 - годишнина.

Проф. д-р Петър Младенов Червеняков е Началник клиника „Хирургия на млечната жлеза" към Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД.

Той специализира, работи и защитава дисертация на тема „Експериментални проучвания върху реконструктивната и пластичната хирургия на трахеята и главните бронхи". През 1976 г. проф. Червеняков е избран за доцент. Дисертацията му за придобиване на научната степен „доктор на медицинските науки" е на тема: „Реконструктивни и пластични операции на трахеобронхиалното дърво - клинични наблюдения". Защитава я успешно през 1983 г. и скоро след това той е избран за професор и завеждащ Катедрата по гръдна хирургия.

Проф. Червеняков асистира при едни от първите сърдечни операции у нас, осъществени от проф. Мешолкин. Научноизследователската му работа продължава и по време на работата му във Втора хирургия. Става национално утвърден гръден хирург. Оперира и консултира хиляди пациенти, написва над 300 публикации и 3 монографии, натрупва опит върху експериментален материал на повече от 400 животни, разработва тематично клиничен материал върху повече от 400 оперирани пациенти със сложни реконструктивни операции върху трахеобронхиалното дърво, създава 12 нови оперативни техники и прийоми, признати за рационализирани. Въвежда нови модифицирани методики в хирургията на хранопровода и трахеобронхиалнато дърво.

Активната му хирургическа дейност не приключва и след навършване на пенсионна възраст. Проф. Червеняков работи 12 години в Либия, където е определен за главен консултант по хирургия, извършва операции в 19 от най - големите болници.

Сподели в: