Върни се горе


25.03.2010 г.


Общественият съвет към фонда ще може да отправя предложения по всяко заявление. При положително становище ще предлага и размера на паричната сума, която да бъде отпусната, а при отказ – ще посочва мотиви. Съветът ще анализира дейността на фонда като цяло и по отделните случаи, ще изработва, актуализира и оповестява принципи и правила за набиране и разходване на средствата и ще предлага при необходимост максимални стойности за финансиране на съответните дейности със средства от фонда.

Общественият съвет ще се състои от 13 членове и ще има тригодишен мандат. В него ще участват изтъкнати медицински специалисти, представители на Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, БЧК, неправителствени организации, както и трима представители на средствата за масова информация.


С промени в  Устройствения правилник на
Център „Фонд за лечение на деца” се подобрява организацията на работа и ефективността на фонда в полза на нуждаещите се от диагностика и лечение деца.  В новия документ са  взети под внимание предложенията на родители, дарители и различни неправителствени организации, както и препоръките на Сметната палата по повод извършената планова проверка за периода 1.01.2005 г. – 21.12.2008 г. 
Ускорява се процесът на движение и одобряване на документацията на кандидатстващите деца и се разширяват  възможностите за подпомагане. Въвеждат се процедурни правила и максимално кратки срокове за всеки етап от разглеждане на молбите за лечение. По линия на Фонда ще могат да се осигуряват високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба за адекватно лечение на пациентите у нас, както и медицински изделия, които ги няма в България или не се финансират от НЗОК. Ще се подпомага и предоставянето на неразрешени за употреба лекарствени продукти при спазване на условията и реда, определен с  наредба на министъра на здравеопазването, когато лечението на пациента е започнало със средства, предоставени от Фонда. Регламентира се и участието на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури у нас в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес.
Ще бъде създаден информационен регистър за всички деца, получили подпомагане от фонда, за отпуснатите суми и резултатите от осъществените диагностични и лечебни процедури. Ще има регистър на лечебните заведения, на специалистите, които могат да осъществят съответни дейности, както и регистър на дарителите.
Сподели в: