Върни се горе

20 Март 2013 г.

    Правителството одобри Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация, както и избра ръководния му състав. 
    Съветът е със статут на държавна комисия и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Съгласно разписаните функции, той утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва продукти в Позитивния лекарствен списък, утвърждава фармако-терапевтични ръководства и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, както и осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени. 
    С устройствения правилник е уредена структурата и организацията на работа на Националния съвет, като се предвижда той да има 45 служители, в това число председател и шестима членове. Щатната численост на съвета се обезпечава за сметка на намаляване на числеността на регионалните здравни инспекции и на Министерството на здравеопазването. 
    За целта се изменя Устройственият правилник на ресорното ведомство, като отпадат функциите, свързани с обезпечаване на Комисията по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Числеността на министерството се намалява с 14 щатни бройки, които преминават към Националния съвет. С цел да не се допуска дублиране на функции между структурните звена, се прецизират функциите на дирекции „Бюджет и финанси”, „Административни дейности”, „Инвестиционна политика”, „Медицински дейности”, „Международни дейности, програми и проекти”. Предвид разглеждането на електронното здравеопазване като приоритет в здравната система, се създава самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване”. Дирекция „Инвестиционна политика и управление на лечебните заведения - търговски дружества”, която има функции по администриране на инвестиционните процеси в здравеопазването, управление на търговските дружества и провеждането на обществени поръчки, се разделя в две отделни дирекции с цел ясно дефиниране на функциите и отговорностите в тези приоритетни области на здравната система. 
    С постановлението се предоставят и 10 щатни бройки за нуждите на Изпълнителната агенция по лекарствата. Това се налага поради необходимостта от обезпечаване на нейната работа във връзка с регулаторните й задължения, произтичащи от последните изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Директива 2001/83/ЕС за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Обезпечаването на тези 10 щатни бройки, също е за сметка на числеността на регионалните здравни инспекции. 
    Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е колегиален орган и се състои от председател и шестима членове, от които трима са лекари или магистър-фармацевти, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. 
    За председател е избрана доц. Татяна Бенишева. Тя е завършила Медицинския университет в София, със специалност хуманна медицина, притежава магистърска степен по лекарствени регулации и подходи към Университета в Бон, Германия, както и магистърска степен по обществено здраве. Има над 10 години стаж по специалността. В периода 2000-2004 г. е била заместник-председател на Комисията по цени към Министерския съвет и член на Комисията по Позитивен списък. Към момента е преподавател и заместник-декан при Медицинския Университет - София, Факултет по обществено здраве. Владее руски, немски и английски език. За членове на Националния съвет са избрани доц. Илко Гетов, доц. Александра Савова, Мария Василева, Силвия Терезова, Боряна Видева, Димитрина Апостолова. 
    Доц. Гетов е магистър фармацевт и притежава специализация по клинична фармация и здравен мениджмънт. Бил е външен експерт, подпомагащ дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към МЗ. Доц. Александра Савова е магистър по фармация. Била е външен експерт, подпомагащ дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към МЗ. Към настоящия момент е преподавател във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София. Мария Василева е магистър по финанси и магистър по химия. Била е член на Комисията по цени и реимбурсиране - представител на НЗОК, от януари до юни 2012 г. Към момента работи в НЗОК. Доц. Силвия Терезова е магистър по икономика, специалност „Икономика на търговията”. Към настоящия момента е преподавател в УНСС, катедра „Икономика на търговията”. Боряна Видева-Зидарова е с магистърска степен по право от СУ „Св. Климент Охридски”. От 2010 г. е член на Комисията по цени на лекарствените продукти и Комисията по цени и реимбурсиране. Към момента работи в МЗ, дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества”. Димитрина Апостолова-Цветкова е с магистърска степен по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава и магистърска степен по право на Европейския съюз. От 2005 г. до 2009 г. е била член на Комисията по цените на лекарствата. Към момента работи в Министерство на здравеопазването, дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества”.

Сподели в: