Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за определяне на обект „Изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“, за обект с национално значение в УПИ I - „за болничен комплекс“, кв. 117, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ - Столична община, гр. София, сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 от ЗУТ и даване на съгласие за премахване на два незавършени строежа.

Статутът на обекта, като „обект с национално значение“ ще позволи да бъдат значително съкратени сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проекта.

В обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/1 попада и поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.4332.545 частна собственост, който се намира приблизително в средата на държавния ПИ с идентификатор 68134.4332.1652 и предопределя неговата неправилна геометрична форма, което значително би възпрепятствало инвестиционното намерение за изграждане на болничен комплекс, включващ съответните функционално свързани болнични и други сгради и съоръжения, необходими за поддръжката на комплекса, както и съответното парково пространство.

Реализирането на процедурата по чл. 15 от Закона за устройство на територията за промяна границите на държавния имот, ще доведе до привеждането му в съответствие със съвременните нормативни изисквания за строителство на лечебни заведения за болнична помощ за деца.

В държавния поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652 са изградени два незавършени строежа. Същите са в лошо състояние, неподходящи по местоположение и функционално разпределение, и с отпаднала необходимост за Министерство на здравеопазването.

С премахването на двата незавършени строежа ще се осигурят необходимите площи за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца, отговаряща на съвременните нормативните изисквания за проектиране и изграждане на лечебни заведения за болнична помощ за деца.

Сподели в: