Върни се горе

Комисията е орган, пред който могат да се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

Състои се от 15 членове, включително председател и заместник-председател. Поименният състав на комисията се определя с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Жалби срещу решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се подават до Комисията по прозрачност чрез Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица.

Контакти

Секретар    
Мартин Бранков, тел. 02/93 01 142, email: mbrankov@mh.government.bg

Указания за подаването на жалби

При обжалването на решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, се подава отделна жалба за всеки отделен лекарствен продукт.


Документи

Решения за изменение на решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ и за определяне на нейния състав

Решение № 505/15.07.2021 г.
PDF файл, 502,9 KB, качен на 20.07.2021

pdf document

Решение № 206/26.03.2020 г.
PDF файл, 280,5 KB, качен на 20.07.2021

pdf document

Решение № 345/14.06.2019 г.
PDF файл, 209,2 KB, качен на 16.07.2019

pdf document

Решение № 1/03.01.2019 г.
PDF файл, 56,4 KB, качен на 24.04.2019

pdf document

Решение № 300/04.05.2018 г.
PDF файл, 218,4 KB, качен на 24.04.2019

pdf document

Решение № 79/09.02.2018 г.
PDF файл, 201,9 KB, качен на 13.02.2018

pdf document

Решение № 758/08.12.2017 г.
PDF файл, 334,8 KB, качен на 13.02.2018

pdf document

Решение № 332/22.06.2017 г.
PDF файл, 345,3 KB, качен на 11.09.2017

pdf document

Решение № 113/ 9.02.2017 г.
PDF файл, 335,0 KB, качен на 14.02.2017

pdf document

Решение № 203/ 24.03.2016 г.
PDF файл, 2,4 MB, качен на 31.01.2017

pdf document

Решение № 3/ 8.01.2015 г.
PDF файл, 180,6 KB, качен на 08.01.2015

pdf document

Решение № 723/ 24.10.2014 г.
PDF файл, 38,6 KB, качен на 24.10.2014

pdf document

Решение № 677/ 7.11.2013 г.
PDF файл, 167,7 KB, качен на 07.11.2013

pdf document

Решение № 246/ 19.04.2013 г.
PDF файл, 35,7 KB, качен на 19.04.2013

pdf document

Решение № 82/ 07.02.2013 г.
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.02.2013

pdf document

Решение № 165/ 16.03.2009 г.
PDF файл, 60,5 KB, качен на 16.03.2009

pdf document

Решение № 491/ 25.07.2008 г.
PDF файл, 341,4 KB, качен на 25.07.2008

pdf document

Решение за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствeните продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и за определяне на нейния състав

Решение № 343/ 30.05.2008 г.
PDF файл, 775,1 KB, качен на 30.05.2008

pdf document