Централна комисия по етика

Централната комисия по етика се създава към Министерския съвет.

Състои от 9 членове - включва задължително лекари, лекари по дентална медицина, психолог, теолог и юрист. Съставът на комисията се определя с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването за срок 4 години.

Централната комисия по етика дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на клиничните изпитвания, когато е сезирана от комисиите по етика по чл. 103, ал. 1 и 2 ЗЛПХМ, от ИАЛ или от възложителя.

Състав

С Решение № 754 от 06.11.2014г. Министерския съвет определи следния състав:

Член Роля
Д-р Цветан Траянов Райчинов Председател
Маг. фарм. Орлин Недев, тел. за връзка - 93 01 127 Секретар на комисията
Д-р Борис Богов лекар
Д-р Нели Таринска лекар
Д-р Теменуга Донова лекар
Д-р Борислав Миланов лекар по дентална медицина
Д-р Ирена Иванова лекар по дентална медицина
Велислава Донкина психолог
Веселина Иванова  юрист
Стефан Радев теолог