Върни се горе

В рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 год. в Р България 2009-2014 г. са реализирани редица дейности, утвърдени в Работната програма, за периода 2010 – 2014 г.

Епидемиологично проучване

През 2010 г. бе проведено мащабно епидемиологично проучване на деца от три възрастови групи: деца на 5-6 години, 12 години и 18 години. Целта на проучването бе да се установи разпространението и честотата на зъбния кариес, заболяванията на пародонта и зъбночелюстните деформации. От 28-те области в страната са прегледани общо 20 160 деца, по 720 деца от област.

Резултатите показват, че относителният дял на децата на 5-6 г. без кариес общо за страната е 29 %; на 12 г. е 21 %, а на 18 годишна възраст - 8 %. Над 2/3 от прегледаните деца на 12 и 18 годишна възраст имат различни по тежест зъбночелюстни деформации, които са предпоставка за влошаване на оралното здраве в по-късна възраст.

Оралната хигиена е незадоволителна във всички изследвани възрастови групи, поради което е наложително подобряване на информираността на родителите и децата.

Дейности за повишаване нивото на информираност

В тази връзка, с активното участие на Българския зъболекарски съюз, през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. са проведени редица дейности за повишаване нивото на информираност сред населението, като основни целеви групи са били децата, учениците, родителите, учителите и бременните жени.

През четирите посочени години са организирани и проведени общо 46 кръгли маси в областните центрове на страната с участието на представители от общините, регионалните здравни инспекции, регионалните инспекторати по образование, районните колегии на БЗС, директори на училища и детски градини, представители на неправителствени организации. Разработени, издадени и разпространени са информационни и обучителни материали за профилактика на кариеса чрез здравословно хранене, профилактика на кариеса чрез силанизиране на първите постоянни дъвкателни зъби, правилна устна хигиена и съвети насочени към родителите и децата от различни възрастови групи. 
От лекари по дентална медицина са проведени здравни беседи, свързани с практическото обучение на децата на методите и средствата за поддържане на необходимата орална хигиена.

Профилактика и лечение на оралните заболявания

Ежегодно се провежда Годишен форум, насочен към профилактика и лечение на оралните заболявания и популяризиране на програмата.

Основна част от профилактичните мерки за намаляване интензитета на зъбния кариес при децата е провеждане на силанизиране (запечатване) на дълбоки фисури и ямки на първите постоянни молари. Поставянето на силанти притежава значителен потенциал да елиминира зъбния кариес при децата, като се създава бариера между зъба и бактериите, които причиняват зъбен кариес.
В рамките на Националната програма през 2011 г. силанизирането обхваща 16 982 деца от 5 до 9 годишна възраст,а броят на силанизираните зъби е 57 565. 

През 2012 г. са силанизирани зъбите на 14 620 деца на възраст от 6 до 8 години, общият брой на силанизираните зъби е 49 757, а изпълнители са 346 лекари по дентална медицина. Обхванати са деца и в отдалечени от областните центрове населени места.
През 2013 г. 363 лекари по дентална медицина са силанизирали общо 52 114 зъби на 14 845 деца.
През 2014 г. процедурата по силанизиране на първите постоянни молари на деца от 6- до 8-год. стартира на 15.09.2014 г. и ще продължи до 20.11.2014 г.

Силанизирането се финансира със средства по Националната програма. Всеки родител, който желае да се възползва от тази възможност, може да получи допълнителна информация на безплатен телефон 0800 1 45 46 и от интернет страницата на Програмата: www.oralnaprofilaktika.bg. Профилактиката на оралните заболявания при децата е от голямо значение за тяхното развитие и бъдещото им здравословно състояние. Поради съществуващата тясна връзка между оралното здраве, общото здраве и качеството на живота,от изключително значение е да се създаде устойчивост на резултатите, постигнати през първия период (2009-2014 г.) на действие на Националната програма.

С Решение № 559 от 31.07.2014 г. на Министерски съвет беше приета нова Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015-2020 г. Стратегическата цел на Националната програма е подобряване на оралното здраве на децата до 18 годишна възраств България.

Поставените оперативни цели включват: повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания; продължаване на здравното обучение за опазване на оралното здраве; намаляване разпространението на зъбния кариес чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години; епидемиологична оценка на кариеса при деца на възраст 8, 9, 10 години, на които са поставени силанти, сравнена с контролна група деца; ограничаване и намаляване на случаите със зъбна флуороза.

Целевите групи за интервенции са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, бременни жени, медицински специалисти.

Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с регионалните здравни инспекции, факултетите по дентална медицина, регионалните инспекторати по образование.

Контролът по изпълнение на програмата се осъществява от Министерство на здравеопазването и Националния координационен съвет по профилактика на оралните заболявания.