Върни се горе

Какво трябва да знаем за радона?

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове. Опасността за здравето на човека се дължи на тези радиоактивни разпадни продукти. Единственият начин да се установят повишени концентрации на радон е чрез специализирано измерване.

Облъчването на човека от радон е предимно в жилища. Нивата на радон се изменят непрекъснато, както през денонощието, така и през различните сезони. През зимата постъпването на радон в жилищата е около 4 пъти по-интензивно в сравнение с лятото. При често отваряне на врати и прозорци концентрацията на радона спада до тази във външния въздух. През зимния сезон, когато помещенията се проветряват по-рядко и прозорците са уплътнени, е възможно да се регистрират завишени стойности.

Какво трябва да знаем за радона
PDF файл, 244,1 KB, качен на 07.04.2011

pdf document

Опасен ли е радонът?

Радонът е фактор на жизнената среда и е естествен източник на йонизиращи лъчения. Около 50% от съдържанието на естествения радиационен фон на земята се дължи на радона. Съгласно Основни Норми по Радиационна Защита (ОНРЗ-2004) за концентрацията на радон са приети препоръчителни нива. При констатиране на нива над препоръчителните, се предприемат мерки за подобряване на вентилацията, намаляване постъпването на радон в помещенията и др.

Радонът може да се превърне в рисков фактор за човешкото здраве, ако концентрацията на радон в помещенията е висока, облъчването от инхалирането на радон е продължително, от възрастта на човека, тютюнопушенето и от други фактори на околната и жизнена среда.
Тъй като децата са най-чувствителни и прекарват огромна част от времето си в училищата и детските градини, НЦРРЗ започна измерването на нивото на радон в тези сгради.

Има ли радон в училище?
PDF файл, 137,9 KB, качен на 07.04.2011

pdf document

През 2011 г. НЦРРЗ започна пилотно проучване на нивата на радон в училищни сгради и детски градини по Национален план за действие по околна среда-здраве, където са проверени 7 детски градини и 8 училища от район Кремиковци. По същата програма са предвидени измервания на  302 броя детски градини  и училища в столицата  през 2012 г.

От септември 2011 г. Националният център по радиобиология и радиационна защита започна дългосрочно проучване на нивата на радон в жилищни сгради в 4 области на страната - София–град, София област, Варна област  и Пловдив област, което ще приключат в края на 2012 г. Проучването се извършва със съдействието на Международната агенция по атомна енергия.