Върни се горе

Производственият травматизъм обхваща всички възникнали трудови злополуки.

Безопасната среда зависи както от отношението на работодателя, така и от това на работниците. Особено внимание трябва да се отдели на създаване и реализиране на ефективна система за управление на безопасността на труда и опазване на здравето при работа. Инструктажите и обученията трябва да се приемат като особено важна стъпка за поддържане на безопасността на труда и опазване на здравето при работа.

Работете внимателно! Пазете живота и здравето си!

Сподели в: