Върни се горе

Българи, пребиваващи в чужбина

Българите, включително тези с двойно гражданство, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през годината, могат да не заплащат здравни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година, след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите /НАП/. Те възвръщат здравноосигурителните си права след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват или след еднократно заплащане на 12 здравни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасянето на вноските.

Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999г. - 31 декември 2007г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК. В тези случаи лицата лично или чрез упълномощено лице подават в НАП декларация по образец. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя. Здравноосигурителните права на тези български граждани се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗДБОО към момента на внасянето на вноските.

До възстановяване на осигурителните права, тези граждани заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ. До възстановяване на осигурителните права, тези граждани заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ.


Българи, живеещи в чужбина

Националната агенция по приходите няма да събира принудително здравни вноски от българите в чужбина 

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., живеят в страна извън Европейския съюз и не са подали предварително заявление за опрощаване на натрупаните задължения от неплатени здравноосигурителни вноски, трябваше да подадат заявление и декларация в Националната агенция по приходите до 31 декември 2012 г. Тези, които не са успели да го направят, не подлежат на принудително събиране на здравни вноски от страна на НАП чрез разпродажба на частно имущество.

Българите, които работят и живеят в държави-членки на Европейския съюз и се осигуряват в съответната държава не бяха задължени да подават никакви документи до края на 2012 г. в НАП. За тези българи има специален ред, по който да удостоверят, че са се осигурявали за здраве в ЕС и осигурителните им права ще бъдат запазени.

Българите с двойно гражданство, които не живеят постоянно в България, не подлежат на задължително здравно осигуряване у нас. Документите се подават в офисите на НАП лично или чрез пълномощник. Те могат да бъдат изпратени и по пощата или по Интернет с електронен подпис.
Чрез унифициран европейски формуляр всеки български гражданин, който плаща здравни осигуровки в страна-членка на ЕС, може да докаже своите непрекъснати здравноосигурителни права.

Всеки, който плаща здравни вноски в някоя държава-членка на ЕС, когато или ако реши да се върне и да живее и работи в България, има възможност чрез унифициран европейски формуляр да докаже факта, че е плащал здравни вноски в чужда държава, т.е. ще има непрекъснати здравноосигурителни права.

Ако човек реши независимо от това, че пребивава извън територията на страната, да се осигурява за здраве в България, има възможност да го направи. Според Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

Здравноосигурителните права на завърналите се в България граждани се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано в страната. Здравноосигурителните права могат да се възстановят и след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

Допълнителна информация за здравното осигуряване може да откриете в сайта на НАП.