Върни се горе

Потребителска такса

За всяко посещение при личния лекар, лекаря от специализирана извънболнична медицинска помощ или лекаря по дентална медицина здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната. 

От нея са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков договор, децата до 18 години, неработещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност и други.

Списъците с всички категории, които са освободени от потребителска такса, трябва да бъдат обявени на видно място пред кабинетите на лекарите, специалистите и лекарите по дентална медицина.

Лекарите от Първичната и Специализираната извънболнична медицинска помощ /ПИМП и СИМП/, лекарите по дентална медицина или съответното здравно заведение издават на пациента документ за платените суми за потребителска такса.

За медико-диагностични дейности, при които в лабораторията се взема биологичен материал, съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице. За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща една такса за биологичен материал, независимо от броя на изследванията. В случай, че здравноосигуреното лице заплаща цена за вземане на биологичен материал, лечебното заведение не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория потребителска такса по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО. От заплащане за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Такса при зъболекаря

Хората с непрекъснати осигуровки могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, сключил договор с НЗОК. За всяка от дейностите, заплащани от НЗОК напълно или частично, човек може да избере един и същ, или различен зъболекар. При посещение при лекаря по дентална медицина, пациентът трябва да носи здравноосигурителната си книжка, в която се вписват извършените дейности. 

За всяко посещение при зъболекаря пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната. Не заплащат потребителска такса категориите лица по чл. 37 ал.3 от Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) и пациентите със заболявания, включени в НРД.

Децата и младежите до 18 години имат право на обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус, изготвяне на амбулаторен лист и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб. 

Здравноосигурените лица над 18 години имат право на обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и две лечебни дейности. За бременните се предлага и допълнителен обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист.

Тъй като в повечето случаи дейностите, извършени от лекаря по дентална медицина, не са напълно заплатени от НЗОК, пациентът следва да доплати необходимата сума.