Върни се горе

На вниманието на всички лица, на които им предстои пътуване до Република България

 

Със Заповед № РД-01-597 от 16.07.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-623 от 23.07.2021 г. на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки, относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България до 31.07.2021 г., съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Съгласно посочената заповед държавите, от които пристигат лицата на територията на Република България, са разделени в три цветови зони съобразно оценка на разпространението на COVID–19 – зелена, оранжева и червена.

Списъкът на държавите по цветови зони се съдържа в Приложение № 1 към заповедта. Списъкът се преглежда най-малко веднъж седмично и при необходимост се обновява, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може да се обновява и по-често.

1. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от зелена зона?

Лицата, пристигащи от държави, попадащи в зелена зона се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

При липса на валиден цифров COVID сертификат на ЕС или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, лицата, пристигащи от зелена зона, се поставят под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

2. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от оранжева зона?

Лицата, пристигащи от държави, попадащи в оранжева зона се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

При не по-малко от 5 на сто общо от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, които попадат в оранжева зона, и които не представят документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

3. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от червена зона?

На територията на страната не се допускат лица, пристигащи от държави, попадащи в червена зона, с изключение на:

- българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;

- медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

- работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

- официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

- лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

- сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

- чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;

- лица, получили одобрение от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, направено въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това се налага от особено важни конкретни причини.

За да бъдат допуснати на територията на страната изброените лица е необходимо да представят отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, които попадат в червена зона, и които не представят отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

4. За кои държави са въведени специфични противоепидемични мерки, поради наличие на информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация, и какви са условията за влизане в страната?

Към настоящия момент такива мерки са въведени за пристигащи от Руската федерация, Република Португалия и Ислямска република Пакистан.

Тези лица се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID-19, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези държави, които не представят документ за изследване за COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 от Заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

5. Какви са изискванията към документа за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, който следва да се предостави на граничния здравен контрол?

„Валиден COVID сертификат на ЕС за ваксинация“ или аналогичен на него документ означава документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19.

 За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в Приложение № 3 от Заповедта и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.

За завършен ваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/ AZD1222 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine).

Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държава от която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

6. Какви са изискванията към документа, който могат да предоставят на граничния здравен контрол преболедувалите COVID-19 лица, за да влязат в страната?

„Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване“  е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT изследване и положителен резултат (Positive), данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA).

Аналогичен на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19, и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването.

 7. Какви са изискванията към документа, показващ отрицателен резултат от проведено изследване, който лицата могат да предоставят на граничния здравен контрол, за да влязат в страната?

„Валиден COVID сертификат на ЕС за изследване“ или аналогичен на него документ е документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

8. Кои лица могат да бъдат допуснати на територията на страната, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, независимо от зоната от която пристигат?

- водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

- водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;

- членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения;

- членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

- погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице);

- ученици и студенти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел обучение, както и ученици и студенти, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение;

- лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България;

- деца до навършване на 12-годишна възраст, пристигащи от зелена и от оранжева зона;

- лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала договореност за свободно преминаване на реципрочна основа - към момента Република Румъния – по отношение на румънски и български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в двете държави и членове на техните семейства.

9. Необходимо ли е за децата да се представя документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен бърз антигенен тест преди влизане в страната?

За децата, пристигащи от държава в зелена и оранжева зона не е необходимо да се представя документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен бърз антигенен тест преди влизане в страната.

За децата, пристигащи от държава в червена зона се прилагат общите правила за влизане в страната от червена зона – необходимо е, независимо от възрастта на детето, да се представи отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

10. Кой е член на семейството на български гражданин?

По отношение на гражданите на държави членки на Европейския съюз и държавите от ЕИП и Швейцария се прилага Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на този закон, член на семейството на гражданин на Европейския съюз е лице, с което гражданинът на Европейския съюз е сключил брак или има фактическо съжителство, низходящ на гражданин на Европейския съюз и не е навършил двадесет и една години или е лице на негова издръжка, възходящ, който е на издръжка на гражданина на Европейския съюз, както и на неговия съпруг/съпруга или лице, с което е във фактическо съжителство.

Тази разпоредба се прилага и по отношение на членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Европейския съюз и граждани на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

По отношение на гражданите на трети страни (държави извън Европейския съюз, ЕИП и Швейцария и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) се прилага Законът за чужденците в Република България.

Съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейството на български гражданин са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са съпруг/съпруга, низходящи, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак, низходящи, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях, възходящи на българския гражданин или на неговия съпруг/съпруга, както и други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

С оглед на тази разпоредба не се допуска влизане в страната на граждани на трети страни, които са във фактическо извънбрачно съжителство с български граждани, когато пристигат от държави от червената зона.

11. С какви документи се доказва фактическо съжителство?

Документите, които могат да бъдат приети като такива, удостоверяващи фактическо съжителство, и следва да бъдат представени на ГКПП при влизане в страната са:

-  документ за адресна регистрация, издадени от компетентен орган на съответната държава, доказващи, че лицата живеят на един и същ адрес;

- удостоверение за раждане на деца, родени по време на фактическото съжителство;

- документи, доказващи грижата на двамата партньори един за друг или за общото им домакинство (документ за собственост или договор за наем на недвижимо имущество, сметки за данъци, общи партиди, общи банкови сметки и др.).

Не се допуска доказване на фактическо съжителство с лично волеизявление (декларация) на лицето.

12. Кога са налице хуманитарни причини?

Съгласно § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България, „хуманитарни причини“ са налице, когато недопускането или напускането на територията на Република България на едни чужденец ще създаде сериозна опасност за здравето или живота му поради наличието на обективни обстоятелства, или за целостта на семейството му, или висшият интерес на семейството или на детето изискват неговото допускане или оставане на територията на страната.

Пътуването следва да е предприето по извънредни обстоятелства с неотложно естество с цел защита на здравето или живота на пътуващия или на неговите близки.

13. Кой орган може да ми предостави информация какви са необходимите документи за доказване на гражданство, придобит статут, качество на член на семейство или наличието на хуманитарни причини?

По тези въпроси следва да се обръщате към органите на граничен контрол към Министерство на вътрешните работи.

14. Към кои гранични контролно-пропускателни пунктове следва да се насочат лицата, за които е въведено изискване за представяне на документ за COVID-19?

Граничният здравен контрол се осъществява само на следните гранични контролно-пропускателни пунктове:

 • ГКПП „Аерогара Бургас“;
 • ГКПП „Аерогара Варна“;
 • ГКПП „Аерогара Пловдив“;
 • ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2);
 • ГКПП „Пристанище Бургас“;
 •  ГКПП „Пристанище Варна“;
 • ГКПП „Видин“;
 •  ГКПП „Връшка чука“;
 • ГКПП „Дуранкулак“;
 • ГКПП „Гюешево“;
 • ГКПП „Златарево;
 • ГКПП „Илинден“;
 • ГКПП „Калотина“;
 • ГКПП „Капитан Андреево“;
 • ГКПП „Капитан Петко войвода“;
 • ГКПП „Кулата“;
 • ГКПП „Лесово“;
 • ГКПП „Маказа“;
 • ГКПП „Малко Търново“;
 • ГКПП „Олтоманци“
 • ГКПП „Оряхово“;
 • ГКПП „Русе“;
 • ГКПП „Станке Лисичково“;
 • ГКПП „Сомовит-Никопол“;
 • ГКПП „Стрезимировци“ (в часовия интервал 8.00 до 20.00 часа).

 

 

 

To the attention of all persons, who are about to travel to the Republic of Bulgaria

 

Over the last weeks, of particular importance for the development of the pandemic of COVID-19 are the announcements regarding the spread of variants of SARS-CoV-2 (VOC 202012/01 and 501Y.V2). These are defined as variants ofconcern, as they are more easily transmitted from person to person, which significantly worsens the epidemic situations in the areas in which they are detected. As a result, a significant increase in the morbidity rate and hospitalizations has been reported, which puts a significant strain on the health care systems of the countries concerned. In this regard, the European Center for Disease Prevention and Control identifies the risk associated with the import and spread of these variants as very high.

In the conditions of a pandemic of COVID-19, as well as on the basis of the accumulated information about the emergence and spread of new variants of SARS-CoV-2 with increased epidemic potential (variants of concern) in the European Union and all over the world, Order No. РД-01-416 of 04.06.2021, supplemented by Order No РД-01-467 of 14.06.2021 and Order No РД-01-498 of 15.06.2021 of the Minister of Health for temporary anti-epidemic measures concerning Bulgarian and foreign citizens entering the territory of the Republic of Bulgaria is in force as of 05.06.2021 to 31.07.2021 in the country.

1. For the arrivals from which countries does the temporary ban on entering the territory of the Republic of Bulgaria apply?

The temporary ban on entering the territory of the Republic of Bulgaria applies for persons arriving from India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Brazil and states and territories in Africa apart from persons who are Bulgarian citizens and the persons having the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and the members of their families.

2. What are the requirements for the Bulgarian citizens and the persons having the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and the members of their families who arrive from India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Brazil and states and territories in Africa to enter the country?

All persons who are allowed to enter the country and which come from India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Brazil and states and territories in Africa shall be put under quarantine for 10 days at their home or another place of residence which the person has indicated that s/he will reside in, under directions issued by the director of the respective Regional Health Inspectorate or by a deputy-director authorized by him/her.

The quarantine shall be terminated with the expiry of the 10-day period stated in the directions and cannot be replaced by a document of completed vaccination course against COVID-19, a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19 (for the former COVID-19 cases), nor by a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19.

3. Does the introduced ban on entering the country and the requirement for quarantine refer to all states and territories in Africa?

An exception from the ban on entering the country and the requirement for quarantine is allowed only for the persons arriving from the Arab Republic of Egypt, the People’s Democratic Republic of Algeria, the republic of Tunisia, the Kingdom of Mоrocco, the Republic of Mali, the Republic of the Niger, the Republic of Chad, the Republic of the Sudan, the State of Eritrea, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Somali Republic, the Central African Republic, the Gabonese Republic, the Republic of the Congo, the Federal Republic of Nigeria, the Republic of Benin, Togo, Côte d'Ivoire, the Republic of Liberia, the Republic of Sierra Leone, the Republic of the Gambia, Senegal, the Republic of Burkina Faso, the Republic of South Sudan, the Republic of Guinea, the Republic of Guinea-Bissau and the Republic of Madagascar, Cape Verde, Canary Islands, Comoros, Madeira, Mauritius, Mayotte, Reunion, Sao Tome and Principe, Saint Helena, Seychelles.

In order to let these persons enter the country, they must present one of the following documents:

-  a document of completed vaccination course against COVID-19;

-  a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19 (for the former COVID-19 cases);

- a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19 (only for the persons under items 6 and 8 of the Ordinance).

4. What are the requirements for the persons which do not arrive from India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Brazil and states and territories in Africa in order to be allowed onto the territory of the country?

All persons which enter onto the territory of the Republic of Bulgaria (apart from the persons arriving from India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Brazil and states and territories in Africa) are allowed onto the territory of the country upon the presentation of one of the following documents:

-  a document of completed vaccination course against COVID-19;

- a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19 (for the former COVID-19 cases);

- a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19 (only for the persons under items 6 and 8 of the Ordinance).

5. What are the document requirements for completed vaccination course against COVID-19 which is to be presented to the border health control authorities?

A vaccination course is considered to be completed after the respective number of doses from the vaccines, stated in Annex No. 1 of the Ordinance, have been administered and after the expiry of the 14-day period following the last dose. The combination of one dose of Vaxzevria / AZD1222 with one dose of Comirnaty / BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine) is also considered to be a completed vaccination course.

The document must contain the names of the person written in Latin, according to the identity document with which he is traveling, date of birth, date of the last received dose of COVID-19 vaccine, serial number of the dose, and the total number of doses in vaccines to be given twice the trade name and batch number of the vaccine against COVID-19, the name of the manufacturer / marketing authorization holder, the country from which it was issued and the name of the issuing competent authority.

6. What are the requirements for the document which the persons who are former COVID-19 cases are to present to the border health control authorities in order to enter the country?

The persons who are former COVID-19 cases need to present a document certifying the positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19.

The document must contain the names of the person according to the ID document s/he is travelling with, details about the laboratory which has made the test (name, address and other contact data) or other data about the authority, issuing the document, the date on which the polymerase chain reaction test or the rapid antigen test for COVID-19 has been made, the method in the Latin alphabet (PCR or RAT) and the positive result (Positive) which allow interpretation of the document.

These persons may enter the territory of the country within the period from the 15th to the 180th day following the date of the test made, indicated on the document.

7. Which persons shall be allowed onto the territory of the country when presenting a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19?

 • Bulgarian citizens and their family members;
 • citizens of the Member States of the European Union and members of their families;
 • citizens of the Schengen area (including the Republic of San Marino, the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Vatican City State) and members of their families;
 • citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Commonwealth of Australia, Canada, the United States of America, Japan, New Zealand, the People’s Republic of China, the Republic of Rwanda, the Republic of Korea, the Kingdom of Thailand, the Republic of Tunisia, the Oriental Republic of Uruguay, the United Arab Emirates, Georgia, Ukraine, the Republic of Northern Macedonia, the Republic of Serbia, the Republic of Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, the Republic of Moldova, the Russian Federation, the State of Israel, the State of Kuwait, the Republic of Belarus and the Republic of Turkey;
 • persons holding the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and the members of their families;
 • persons holding a Bulgarian long-term residence visa type "D";
 • persons who have a residence permit in a Member State of the European Union or in a Schengen country (including the Republic of San Marino, the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Vatican City State) and their family members.
 • medical specialists, medical researchers, social workers and their supervisors, when the purpose of the trip is related to their profession;
 • workers involved in the delivery of medicinal products, medical devices and personal protective equipment, medical equipment, including its installation and maintenance;
 • officials (heads of state, members of governments, etc.) and members of their delegations, as well as diplomats, members of the administrative and technical staff of foreign missions, employees of international organizations, military personnel, members of the security and public order services and humanitarian workers in the performance of their duties, as well as members of their families;
 • persons travelling in connection with humanitarian reasons within the meaning of par. 1, item 16 of the additional provisions of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria;
 • representatives of commercial, economic and investment activities and persons directly involved in the implementation of projects certified under the Law on Investment Promotion, analysis of projects of potential investors and other activities which are of importance for the economy of the country, as well as the members of their families, verified by a letter from the Minister of Economics; persons directly involved in the construction, maintenance, operation and safety of the strategic and critical infrastructure of the Republic of Bulgaria, as well as persons engaged in shipbuilding and ship repair, as well as the members of their families, verified by a letter from the Minister responsible for the respective activity. The letter of the respective minister shall be presented before the border control authorities;
 • seasonal agricultural workers and workers in the sphere of tourism;
 • persons travelling for the purpose of education, as well as persons participating in examination commissions if the exam cannot be conducted remotely in an electronic environment;
 • organizers and participants in international sports competitions - for the duration of the respective sports event, athletes from abroad coming to the country for a certain trial period; contestants and coaches from abroad arriving in the country to participate in training camps, family members of foreign athletes and coaches, holders of Bulgarian long-term residence visa type "D", certified by a letter from the Minister of Youth and Sports, which states the names of the persons and the place (address) of their residence in Bulgaria. The letter shall be presented before the border control authorities;
 • foreign citizens who are to receive a decree in compliance with the Law for the Bulgarian Citizenship for acquired Bulgarian citizenship verified by a letter from the Ministry of Justice;
 • organizers and participants in international cultural events - for the duration of the respective cultural event, verified by a letter from the Minister of Culture, which states the names of the persons and the place (address) of their residence in Bulgaria. The letter shall be presented to the border control authorities.        

8. What are the requirements toward the document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19 which has to be presented to the border health control authorities?

The document must contain the names of the person according to the ID document s/he is travelling with, details of the laboratory which has made the test (name, address and other contact data), the date on which the test has been made, written in Latin method (PCR) or rapid antigen test of the ones stated in Annex No. 2 of the Ordinance and the negative result (Negative) which allow for the interpretation of the document. The document can also be provided in electronic format on an electronic device (mobile phone, tablet, etc.).

9. Which are the categories of persons which can enter the country without being necessary to present a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19, nor a document of completed vaccination course against COVID-19, nor a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19 (for the former COVID-19 cases)?

 • bus drivers engaged in international passenger transport;
 • truck drivers who perform or complete international transport of cargoes and goods upon entering the territory of the Republic of Bulgaria;
 • members of the crews of vessels and persons engaged in the maintenance of the vessels who perform their official duties when entering the territory of the Republic of Bulgaria;
 • aircraft crew members operating flights to and from airports for public use on the territory of the Republic of Bulgaria and the persons engaged in aircraft technical  maintenance;
 • frontier workers (persons who live in the Republic of Bulgaria and commute daily or at least once a week to a Member State of the European Union, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia, or the Republic of Northern Macedonia for the purpose of exercising activity as an employed or self-employed person, as well as persons living in the indicated countries and commuting daily or at least once a week to the Republic of Bulgaria for the purpose of exercising activity as an employed or self-employed person);
 • pupils and students who live in the Hellenic Republic, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia, the Republic of Northern Macedonia and Romania and travel daily or at least once a week to the Republic of Bulgaria for educational purposes, as well as pupils and students who live in the Republic of Bulgaria and travel daily or at least once a week to the Hellenic Republic, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia, the Republic of Northern Macedonia and Romania for educational purposes;
 • persons transiting through the territory of the Republic of Bulgaria.
 • children up to 5 years of age, who are family members of persons under item 6;
 • citizens of the Republic of Romania and Bulgarian citizens arriving from the Republic of Romania;
 • citizens of the Czech Republic and Bulgarian citizens, arriving from the Czech Republic.

10. What to expect if I do not present a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19, nor a document of completed vaccination course  against COVID-19, nor, for the former COVID-19 cases, a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19?

The Bulgarian citizens and the persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members who do not present any of the afore mentioned documents shall be placed in quarantine for a period of 10 days at home or another place of residence which the person has indicated that she/he will reside in, under directions issued by the director of the respective Regional Health Inspectorate or by a deputy-director authorised by him/her.

11. After entering the territory of the Republic of Bulgaria, can I make a PCR test or a rapid antigen test and submit it to the relevant Regional Health Inspectorate in order to have my quarantine directions revoked?

The director of the respective Regional Health Inspectorate may revoke the issued directions for quarantine, upon presentation of a document indicating a negative result of a polymerase chain reaction test for the detection of COVID-19 or a rapid antigen test of the ones stated in Annex No. 2 to the Ordinance conducted within 24 hours of the entry into the country. The directions shall be revoked within 24 hours of the submission of the document indicating a negative result from the conducted test.

This option applies only for Bulgarian citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members, apart from the persons arriving from India, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Maldives, Brazil and states and territories in Africa .

12. Are there any exceptions regarding the presentation of a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19, or, for the former COVID-19 cases, a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19 based on age (for example: infants, kids)?

At present, such an exception has been introduced for children under 5 years of age who are Bulgarian citizens, citizens of EU Member States and Schengen countries, as well as citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Australian Union, Canada, the United States United States of America, Japan, New Zealand, People's Republic of China, Republic of Rwanda, Republic of Korea, Kingdom of Thailand, Republic of Tunisia, Eastern Republic of Uruguay, United Arab Emirates, Georgia, Ukraine, Republic of Northern Macedonia, Republic of Serbia, Republic of Albania, Republic of Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, the Republic of Moldova, the Russian Federation, Israel, the State of Kuwait, the Republic of Belarus and the Republic of Turkey.13. Who is a family member of a foreigner?

According to art. 2, par. 3 of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, family members of a foreigner are the persons who live with him/her in one household and are his/her spouse, children of the foreigner and his/her spouse, including the adopted children who have not reached 18 years of age and have not married and the children of the foreigner or his/her spouse, who have not married, who have reached the age of 18, when serious health reasons require personal care to be taken of them or when due to such reasons they are objectively unable to provide for themselves.

14. Who is a family member of a European Union citizen?

According to § 1, item 1 of the Additional Provisions of the Law on the Entry, Residence and Departure from the Republic of Bulgaria of Citizens of the European Union and Members of Their Families, a family member of a citizen of the European Union is a person who the citizen of the European Union is married to or de facto cohabiting with; descending from a citizen of the European Union who haven’t reached the age of twenty-one, or is a dependent; ascending, who is dependent on the citizen of the European Union and his/her spouse or on the person, with which s/he is in actual cohabitation.

15. Who is a member of the family of a Bulgarian citizen?

According to art. 2, par. 6 of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, members of the family of a Bulgarian citizen are the persons who live with him/her in one household and are a spouse; descendants who have not reached the age of twenty-one and have not married; descendants who have reached the age of twenty-one, but do not have their own income due to the fact that they are unable to provide for themselves, or serious health reasons require the Bulgarian citizen to take personal care of them; ascending to the Bulgarian citizen or his/her spouse, as well as other members of his household, who have been entirely dependent on him/her in the country of origin or in the country of their habitual residence, or serious health reasons require the Bulgarian citizen to take personal care of them.

16. When are there humanitarian reasons in place?

According to § 1, item 16 of the additional provisions of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, “humanitarian reasons” exist when the non-admission or leaving the territory of the Republic of Bulgaria of a foreigner will create a serious danger to his/her health or life due to objective circumstances, or for the integrity of his/her family, or when the best interests of the family or the child require his/her admission or stay on the territory of the country.

The trip should be taken in exceptional circumstances of an urgent nature in order to protect the health or life of the traveler or his/her relatives.

17. Which authority can provide me information on what documents are needed to prove citizenship, an acquired status, the status of a family member or the existence of humanitarian reasons?

The border control activity with regard to entry and residence on the territory of the country is carried out by the border control authorities under the Ministry of Interior.

18. To which border crossing points should be directed the persons who are required to present a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19, or a document of completed vaccination course against COVID-19, or, for the former COVID-19 cases, a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19, as well as the persons who are subject to quarantine?

The border health control is carried out only at the following border checkpoints (BCP):

 • Burgas Airport BCP;
 • Varna Airport BCP;
 • Plovdiv Airport BCP;
 • Sofia Airport BCP (Terminal 1 and Terminal 2);
 • Port of Burgas BCP;
 • Port of Varna BCP;
 • Vidin BCP; Vrashka Chuka BCP;
 • Durankulak BCP;
 • Gueshevo BCP;
 • Zlatarevo BCP;
 • Ilinden BCP;
 • Kalotina BCP;
 • Kapitan Andreevo BCP;
 • Captain Petko Voivoda BCP;
 • Kulata BCP;
 • Lesovo BCP;
 • Makaza BCP;
 • Malko Tarnovo BCP;
 • Oryahovo BCP;
 • Ruse BCP;
 • Somovit-Nikopol BCP.
 • Stanke Lisichkovo BCP;
 •  Oltomantsi BCP (apart from the Bulgarian citizens and the persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members who have to be quarantined with directions issued by the Director of the respective Regional Health Inspectorate or by a deputy-director authorised by him/her).

19. Are there any restrictions on crossing the border checkpoints for persons who are exempted from the requirement to provide the aforementioned documents?

Persons who are exempted from the requirement to provide a document indicating a negative result from a polymerase chain reaction test made up to 72 hours before the entry into the country or a negative result from a rapid antigen test made up to 48 hours before the entry into the country to detect COVID-19, or a document of completed vaccination course against COVID-19, or, for the former COVID-19 cases, a document indicating positive result from a polymerase chain reaction test or a rapid antigen test for COVID-19, may cross through all border check points.

The Ministry of Health continues to monitor the development of the epidemic situation in the country and to take the necessary anti-epidemic measures in order to preserve the health and life of the population.

 

Кои дейности са временно преустановени или ограничени за периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г., съгласно Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-285 от 05.05.2021 г. и Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването?

 

1. Как се провеждат учебните занятия в училищата до 31.05.2021 г.?

Присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас се осъществява при спазване на следния график:

- на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

- от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

- от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

Графикът не се отнася за учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.

Извън графика се допуска присъственото провеждане на изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда, индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище, както и олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

- от 31.05.2021 г., присъственияt учебен процес в училищата се възобновява без да се спазва график.

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19“, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 

2. Задължително ли е поставянето на защитна маска за лице в училище?

Носенето на защитна маска за лице в училище е задължително:

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, непедагогически персонал, както и за външните за институцията лица;

- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети) – за всички ученици от 5 до 12 клас и за всички учители;

- в класните стаи и другите учебни помещения/кабинети – за учениците от 1 до 4 клас, ако се осъществяват дейности с ученици от различни паралелки/класове, напр. в часовете по самоподготовка и занимания по интереси в рамките на целодневната организация, при работата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, при провеждане на олимпиади и състезания и др.;

- в училищния двор - от учениците, ако се осъществяват дейности с ученици от различни паралелки/класове/етапи и е невъзможно да се осигури дистанция от 1,5 м между учениците от различните паралелки;

- в училищните автобуси.

По преценка на училищното ръководство може да се изисква носенето на защитна маска за лице по време на присъствено обучение от учениците от 1 до 4 клас, ако училището попада в населено място с усложнена епидемична обстановка (напр. регистрирана 14-дневна заболяемост над 120 на 100 хиляди население или при нарастващ или висок брой на ученици и учители – потвърдени случаи на COVID-19 с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, като са регистрирани превишени прагови стойности от над 15 на сто отсъстващи със симптоми, сходни на COVID-19, на ниво училище).

 

 

3. Допуска ли се провеждането на извънкласни дейности?

Допуска се провеждане в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда само за децата до четвърти клас. От 31.05.2021 г. няма ограничение в провеждането на тези дейности.

4. Как се провеждат учебните занятия във висшите училища?

Присъственият учебен процес във висшите училища е възобновен, считано от 19.05.2021 г.

5. Как се провежда обучението извън системата на образованието?

Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

6. Допуска ли се събирането на групи от деца на закрито с цел игра и развлечение?

Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.

7. Могат ли да се организират обществени мероприятия в присъствена форма?

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

 

8. Какви са ограниченията за посещаване на културни и развлекателни мероприятия?

Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

9. Има ли ограничения за провеждане на общи събрания на етажната собственост?

В случай че общото събрание се провежда на закрито, независимо от броя на участниците, следва да се спазва като противоепидемична мярка поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба съгласно т. I, 7 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. При провеждането на общо събрание на открито място, съгласно т. I, 11 от цитираната по-горе заповед, като противоепидемична мярка следва да се спази изискването за физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство.

Независимо от горното, с цел опазване на общественото здраве в условията на създалата се епидемична обстановка в страната, препоръчваме провеждането на общи събрания да се извършва само в спешни и неотложни случаи, а при останалите уведомяването и кореспонденцията да се извършва по други възможни и достъпни начини (електронна поща, телефон и др.).

10. Допуска ли се публика на спорните състезания?

Допуска се провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.

11. Какви са ограниченията за посещенията на фитнес и СПА център?

Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

Посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им.

12. Мога ли да посетя игрална зала или казино?

Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице.

13. Какви са ограниченията за посещение на заведения за хранене и развлечения?

Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

14. Какви са ограниченията за посещаване на пазари, тържища и базари?

В тези обекти следва да е създадена организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

15. Какви мерки са наложени по отношение на обектите, които предоставят услуги на гражданите?

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, следва да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

Също така, дейностите следва да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

16. Задължени ли са работодателите/органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма?

Работодателите и органите по назначаване следва да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Посочената противоепидемична мярка се прилага доколкото това е възможно и по преценка на работодателите/органите по назначаване, в зависимост от характера на извършваните дейности.

В случай че дистанционната работа не е приложима, дейностите на работното място следва да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

17. Какви лични предпазни средства за лице е допустимо да се използват за предпазване от COVID-19?

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, както и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, покриваща носа и устата.

Не се допуска заместване на защитната маска за лице с шал, кърпа, шал-яка и др.

В зависимост от спецификата на извършваната дейност и оценката на риска на работното място на работниците и служителите може в допълнение към защитната маска за лице да бъдат осигурени шлем, ръкавици и др.

 

На българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване, се препоръчва:

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на външните работи на Р България публикуват на официалните си интернет страници.

Информация за пътуванията, както и индексът на риск при пътуване в различните държави, може да бъде намерена на сайта на МВнР - в рубриката за „Съобщения на Ситуационния център“ (  https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing ), както и в рубриката „Пътувам за“ за всяка отделна държава https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Да се информират и да следват препоръките и инструкциите на властите в държавата, в която се намират.

При необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони: +359 2 948 24 04+359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085, както и на имейл адрес crisis@mfa.bg