Върни се горе

На вниманието на всички лица, на които им предстои пътуване до Република България

 

През последните седмици от особено значение за развитието на пандемията от COVID-19 са съобщенията за разпространението на варианти на SARS-CoV-2 (VOC 202012/01 и 501Y.V2). Същите се определят като варианти от особено значение, тъй като се предават по-лесно от човек на човек, с което съществено влошават епидемичните ситуации в областите, в които са открити. В резултат на това се докладват значително завишаване на заболяемостта и хоспитализациите, което натоварва съществено здравните системи на засегнатите държави. В тази връзка Европейският център за превенция и контрол на заболяванията определя риска, свързан с вноса и разпространението на тези варианти, като много висок.

В условия на пандемия от COVID-19, както и на база на натрупаната информация за появата и разпространението на нови варианти на SARS-CoV-2 с повишен епидемичен потенциал (варианти от особено значение) на територията на Европейския съюз и в света, считано от 17.02.2021 г., в страната е в сила Заповед № РД-01-105 от 16.02.2021 г. на министъра на здравеопазването за временна забрана за влизане на територията на страната.

 

1. За гражданите на кои държави/лица с придобит статут не се отнася въведената до 30.04.2021 г. временна забрана за влизане на територията на Република България?

 • българските граждани и членовете на техните семейства;
 • гражданите на държави членки на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
 • гражданите на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства;
 • гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция;
 • лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;
 • лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване - вид „D“;
 • лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), и членовете на техните семейства.

2. Въведено ли е изискване за представяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест?

Всички лица, независимо от тяхната начална точка на отпътуване, се допускат на територията на Република България, след като предоставят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

3. Има ли изключения от изискването за предоставяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест?

 • водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;
 • водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;
 • членовете на екипажите на плавателни съдове;
 • членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България, и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;
 • погранични работници, независимо от тяхното гражданство;  
 • ученици и студенти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България, с цел обучение, както и ученици и студенти, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния, с цел обучение;
 • лицата, които преминават транзитно през територията на Република България.

4. Какви са изискванията към документа за отрицателен резултат от проведен PCR тест, който следва да се предостави на граничния здравен контрол?

Документът трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа. Документът може да бъде предоставен и в електронен формат, на електронно устройство (мобилен телефон, таблет и др.).

5. Какво да очаквам, ако не представя документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест?

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

6. Мога ли, след като вляза на територията на Република България, да си направя PCR тест и да го представя на съответната регионална здравна инспекция, за да ми бъде отменено издаденото предписание за карантина?

На българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест).

Предписанието се отменя, в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

7. Има ли изключения от изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест, основани на възраст (например: бебета, малки деца)?

Към настоящия момент не са въведени такива изключения с оглед възможността за асимптомно протичане на инфекцията и свързания с това епидемиологичен риск от внос, предаване и разпространение на заболяването.

Следва да се има предвид, че PCR изследване се извършва чрез пробонабиране на различни клинични материали, като назофарингеален секрет, гърлен секрет или смив, слюнка и др., съобразно използваната методика и апаратура, което способства и за вземане на подходящ материал от всички възрастови групи.

8. Има ли изключения от изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест, основани на наличие на антитела след преболедуване на COVID-19 или поставена ваксина срещу COVID-19?

Към настоящия момент не са въведени такива изключения. Всички пътуващи лица следва да имат предвид, че поради липсата на натрупани научни данни за ефективността на ваксините срещу COVID-19 спрямо предпазването от заразяване и асимптомно предаване на новия коронавирус на възприемчиви лица, както и на продължителността на постваксиналния имунитет, към момента сертификати за ваксинация срещу COVID-19 не служат за доказателство за влизане в страната и респективно за отмяна на карантина или за замяна на изискването за PCR тест.

9. При извършване на краткосрочни пътувания до 72 часа необходимо ли е да представям нов документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест, извършен на територията на държавата, от която се връщам, или мога да ползвам този, издаден на територията на Република България?

При краткосрочни пътувания не е необходимо да се извършва нов PCR тест, ако до влизането в страната не са изтекли 72 часа, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Въпреки това, Министерство на здравеопазването препоръча лицата да следят здравословното си състояние след завръщането си и да ограничат несъществените си контакти.

10. Разрешава ли се вместо PCR тест да бъде извършен бърз антигенен тест?

Като условие за влизане в страната не се допуска представянето на отрицателен резултат от проведени бързи антигенни тестове, поради техните по-ниски специфичност и чувствителност, спрямо тези на PCR изследванията.

Бързи антигенни тестове следва да се извършват само при условията, посочени в Критериите за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2 (Приложение № 2 към т. 6 от Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. на министъра на здравеопазването).

11. Какво е пограничен работник?

В чл. 1, буква „е“ от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност е дадено легално определение на понятието „пограничен работник“, като е предвидено, че това е всяко лице, упражняващо дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава-членка, и което пребивава в друга държава-членка, в която се завръща по правило всекидневно или поне веднъж седмично. За целите на прилагането на въведените противоепидемични мерки, определението за пограничен работник може да се прилага и за лица, пристигащи от Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония.

12. Кой е член на семейството на чужденец?

Съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейство на чужденец са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са негов съпруг/съпруга, деца на чужденеца и на неговия съпруг/съпруга, включително осиновените, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, и навършилите 18-годишна възраст деца на чужденеца или на неговия съпруг/съпруга, несключили брак, когато сериозни здравословни причини налагат полагането на лични грижи за тях или поради такива причини са обективно неспособни да осигуряват собствената си издръжка.

13. Кой е член на семейството на гражданин на Европейския съюз?

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, член на семейството на гражданин на Европейския съюз е лице, с което гражданинът на Европейския съюз е сключил брак или има фактическо съжителство, низходящ на гражданин на Европейския съюз и не е навършил двадесет и една години, или е лице на негова издръжка, възходящ, който е на издръжка на гражданина на Европейския съюз, както и на неговия съпруг/съпруга или лице, с което е във фактическо съжителство.

14. Кой е член на семейството на български гражданин?

Съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейството на български гражданин са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са съпруг/съпруга, низходящи, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак, низходящи, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си, или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях, възходящи на българския гражданин или на неговия съпруг/съпруга, както и други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване, или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

15. Кога са налице хуманитарни причини?

Съгласно § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България, „хуманитарни причини“ са налице, когато недопускането или напускането на територията на Република България на едни чужденец ще създаде сериозна опасност за здравето или живота му поради наличието на обективни обстоятелства, или за целостта на семейството му, или висшият интерес на семейството или на детето изискват неговото допускане или оставане на територията на страната.

Пътуването следва да е предприето по извънредни обстоятелства с неотложно естество с цел защита на здравето или живота на пътуващия или на неговите близки.

15. Кой орган може да ми предостави информация какви са необходимите документи за доказване на гражданство, придобит статут, качество на член на семейство или наличието на хуманитарни причини?

Дейността по граничен контрол по отношение на влизането и пребиваването на територията на страната се осъществява от органите на граничен контрол към Министерство на вътрешните работи.

16. На всички гранични контролно-пропускателни пунктове ли се извършва граничен здравен контрол?

Граничен здравен контрол се осъществява само на посочените по-долу гранични контролно-пропускателни пунктове в страната, към които всички пътуващи, които не попадат в горепосочените изключения от изискването за предоставяне на документ за отрицателен резултат от проведен PCR тест, следва да се насочат:

 • ГКПП „Аерогара Бургас“;
 • ГКПП „Аерогара Варна“;
 • ГКПП „Аерогара Пловдив“;
 • ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2);
 • ГКПП „Пристанище Бургас“;
 • ГКПП „Пристанище Варна“;
 • ГКПП „Видин“; ГКПП „Връшка чука“;
 • ГКПП „Дуранкулак“; ГКПП „Гюешево“;
 • ГКПП „Илинден“;
 • ГКПП „Калотина“;
 • ГКПП „Капитан Андреево“;
 • ГКПП „Капитан Петко войвода“;
 • ГКПП „Кулата“;
 • ГКПП „Лесово“;
 • ГКПП „Маказа“;
 • ГКПП „Малко Търново“;
 • ГКПП „Оряхово“;
 • ГКПП „Русе“;
 • ГКПП „Сомовит-Никопол“.

Министерство на здравеопазването продължава да следи развитието на епидемичната обстановка в страната и да предприема необходимите противоепидемични мерки с цел запазване здравето и живота на населението.

 

To the attention of all persons, who are about to travel to the Republic of Bulgaria

During the last weeks, of particular importance for the development of the pandemic of COVID-19 are messages about the spread of variants of SARS-CoV-2 (VOC 202012/01 and 501Y.V2). The same are defined as variants of special importance, as they are more easily transmitted from person to person, which significantly worsens the epidemic situations in the areas in which they are detected. As a result, a significant increase in morbidity and hospitalizations has been reported, which puts a significant strain on the health systems of the countries concerned. In this regard, the European Center for Disease Prevention and Control identifies the risk associated with the import and spread of these variants as very high.

In the conditions of a pandemic of COVID-19, as well as on the basis of the accumulated information about the emergence and spread of new variants of SARS-CoV-2 with increased epidemic potential (variants of special importance) in the European Union and in the world,  an Order № РД-01-105 of 17.02.2021 of the Minister of Health for temporary ban on entering the territory of the country is in force in the country.

1. For the citizens of which countries/persons with an acquired status does the temporary ban on entering the territory of the Republic of Bulgaria introduced until 30.04.2021 not apply?

 • Bulgarian citizens and their family members;
 • citizens of the Member States of the European Union and members of their families;
 • citizens of Schengen countries (including the Republic of San Marino, the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Vatican City State) and members of their families;
 • citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Commonwealth of Australia, Canada, Georgia, Japan, New Zealand, the Republic of Rwanda, the Republic of Korea, the Kingdom of Thailand, the Republic of Tunisia, the Oriental Republic of Uruguay, the United Arab Emirates, Ukraine, the Republic of Northern Macedonia, the Republic of Serbia, the Republic of Albania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, the Republic of Moldova, the State of Israel, the State of Kuwait, the Republic of Belarus and the Republic of Turkey;
 • persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and the members of their families;
 • persons holding a Bulgarian long-stay visa type "D";
 • persons who have a residence permit in a Member State of the European Union or in a Schengen country (including the Republic of San Marino, the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Vatican City State) and their family members.             

 

 

2. Is there a requirement to present a document for a negative result of a PCR test?

All persons, regardless of their starting point of departure, are admitted to the territory of the Republic of Bulgaria after submitting a document showing a negative result from a test conducted up to 72 hours before entry into the country by the method of polymerase chain reaction to detect COVID-19 (PCR test), as of the date of the test entered in the document.

3. Are there exceptions to the requirement to provide a negative PCR test document?

 • bus drivers engaged in international passenger transport;
 • truck drivers who perform or complete international transport of cargoes and goods upon entering the territory of the Republic of Bulgaria;
 • members of the crews of vessels;
 • the crew members of an aircraft operating flights to and from airports for public use on the territory of the Republic of Bulgaria and the persons engaged in aircraft maintenance;
 • frontier workers, regardless of their nationality;
 • pupils and students who live in the Hellenic Republic, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia, the Republic of Northern Macedonia and Romania and travel daily or at least once a week to the Republic of Bulgaria for educational purposes, as well as pupils and students who live in the Republic of Bulgaria and travel daily or at least once a week to the Hellenic Republic, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia, the Republic of Northern Macedonia and Romania for educational purposes;
 • persons transiting through the territory of the Republic of Bulgaria.

4. What are the requirements for the document for a negative result of a PCR test, which should be submitted to the border health control?

The document must contain the names of the person according to the identity document with which he/she is traveling, details of the laboratory that performed the test (name, address or other contact details), date of the test, written in Latin method (PCR) and negative result (Negative), allowing interpretation of the document. The document can also be provided in electronic format on an electronic device (mobile phone, tablet, etc.).

5. What can I expect if I do not submit a document for a negative result from a PCR test?

Bulgarian citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members shall be placed in quarantine for a period of 10 days at home or other accommodation where the person has indicated that he/she will reside, with a prescription issued by the director of the respective Regional Health Inspectorate or a deputy director authorized by him.

6. After entering the territory of the Republic of Bulgaria, can I take a PCR test and submit it to the relevant Regional Health Inspectorate in order to have my quarantine prescription revoked?

To the Bulgarian citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and the members of their families the director of the respective Regional Health Inspectorate may revoke the issued prescription for quarantine, upon presentation of a document showing a negative result of a test conducted within 24 hours of entry into the country by the method of polymerase chain reaction for the detection of COVID-19 (PCR test).

 

The prescription shall be revoked within 24 hours of the submission of the document showing a negative result of the polymerase chain reaction test for the detection of COVID-19.

7. Are there exceptions to the requirement to present a document for a negative result from an age-based PCR test (eg: infants, young children)?

To date, no such exceptions have been introduced in view of the possibility of an asymptomatic course of the infection and the associated epidemiological risk of import, transmission and spread of the disease.

It should be borne in mind that PCR testing is performed by sampling various clinical materials, such as nasopharyngeal secretions, throat secretions or lavage, saliva, etc., according to the methodology and equipment used, which helps to obtain appropriate material from all age groups.

8. Are there exceptions to the requirement to present a negative PCR test based on the presence of antibodies after COVID-19 or a vaccine against COVID-19?

No such exceptions have been introduced so far. All travelers should keep in mind that due to the lack of accumulated scientific data on the effectiveness of COVID-19 vaccines in preventing infection and asymptomatic transmission of the new coronavirus to susceptible individuals, as well as the duration of post-vaccination immunity, vaccination certificates currently available against COVID-19 do not serve as evidence of entry into the country and respectively to cancel the quarantine or to replace the requirement for PCR test.

9. When making short-term trips up to 72 hours, is it necessary to present a new document for a negative result of a PCR test performed on the territory of the country from which I am returning, or can I use the one issued on the territory of the Republic of Bulgaria?

For short trips, it is not necessary to perform a new PCR test if 72 hours have not elapsed before entering the country, as of the date of the study entered in the document. However, the Ministry of Health recommended that individuals monitor their health upon return and limit their non-essential contacts.

10. Is it allowed to perform a rapid antigen test instead of a PCR test?

As a condition for entering the country, the presentation of a negative result from performed rapid antigen tests is not allowed, due to their lower specificity and sensitivity, compared to those of PCR tests.

Rapid antigen tests should be performed only under the conditions specified in the Criteria for application of rapid antigen tests for SARS-CoV-2 (Appendix № 2 to item 6 of Order № РД-01-724 of 22.12.2020 of the Minister of healthcare).

11. What is a frontier worker?

In Art. 1 (f) of Regulation (EC) № 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems provides a legal definition of the term 'frontier worker', is any person pursuing an activity as an employed or self-employed person in one Member State and residing in another Member State to which he returns, as a general rule, on a daily basis or at least once a week. For the purposes of implementing the anti-epidemic measures introduced, the definition of frontier worker may also apply to persons arriving from the Republic of Turkey, the Republic of Serbia and the Republic of Northern Macedonia.

12. Who is a family member of a foreigner?

According to Art. 2, para. 3 of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, family members of a foreigner are the persons who live with him/her in one household and are his/her spouse, children of the foreigner and his/her spouse, including the adopted children who have not reached 18 years of age and have not married and the children of the foreigner or his/her spouse, who have not married, who have reached the age of 18, when serious health reasons require personal care for them or for such reasons are objectively unable to provide for themselves.

13. Who is a family member of a European Union citizen?

According to § 1, item 1 of the Additional Provisions of the Law on the Entry, Residence and Departure of the Republic of Bulgaria of Citizens of the European Union and Members of Their Families, a family member of a citizen of the European Union is a person with whom the citizen of the European Union is married or de facto cohabiting; descending to a citizen of the European Union and not having reached the age of twenty-one, or being a dependent; ascending, dependent on the citizen of the European Union and his/her spouse or person, with which he/she is in actual cohabitation.

14. Who is a member of the family of a Bulgarian citizen?

According to Art. 2, para. 6 of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, members of the family of a Bulgarian citizen are the persons who live with him/her in one household and are a spouse; descendants who have not reached the age of twenty-one and have not married; descendants who have reached the age of twenty-one, but do not have their own income due to the fact that they are unable to provide for themselves, or serious health reasons require the Bulgarian citizen to take personal care of them; ascending to the Bulgarian citizen or his/her spouse, as well as other members of his household, who were entirely dependent on him/her in the country of origin or in the country of their habitual residence or serious health reasons require the Bulgarian citizen to take personal care of them.

15. When there are humanitarian reasons in place?

According to § 1, item 16 of the additional provisions of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, “humanitarian reasons” exist when the non-admission or leaving the territory of the Republic of Bulgaria of a foreigner will create a serious danger to his/her health or life due to objective circumstances, or for the integrity of his/her family, or the best interests of the family or the child require his admission or stay on the territory of the country.

The trip should be taken in exceptional circumstances of an urgent nature in order to protect the health or life of the traveler or his/her relatives.

15. Which body can provide me with information on what documents are needed to prove citizenship, an acquired status, the status of a family member or the existence of humanitarian reasons?

The border control activity with regard to entry and residence on the territory of the country is carried out by the border control bodies at the Ministry of Interior.

16. To which border crossing points, should the persons who have to meet the requirement for submission of a document for a negative PCR test result be directed?

The border health control is carried out only at the following border checkpoints (BCP)

 • Burgas Airport BCP;
 • Varna Airport BCP;
 • Plovdiv Airport BCP;
 • Sofia Airport BCP (Terminal 1 and Terminal 2);
 • Port of Burgas BCP;
 • Port of Varna BCP;
 • Vidin BCP; Vrashka Chuka BCP;
 • Durankulak BCP; Gueshevo BCP;
 • Ilinden BCP;
 • Kalotina BCP;
 • Kapitan Andreevo BCP;
 • Captain Petko Voivoda BCP;
 • Kulata BCP;
 • Lesovo BCP;
 • Makaza BCP;
 • Malko Tarnovo BCP;
 • Oryahovo BCP;
 • Ruse BCP;
 • Somovit-Nikopol BCP.

17. Are there any restrictions on crossing border checkpoints points for persons who are exempted from the requirement to provide a negative PCR test document?

Persons for whom an exception to the requirement to provide a document for a negative result from a PCR test has been introduced, may cross through all border check points.

The Ministry of Health continues to monitor the development of the epidemic situation in the country and to take the necessary anti-epidemic measures in order to preserve the health and life of the population.

 

Кои дейности са временно преустановени или ограничени до 30.04.2021 г., съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването?

 

1. Как се провеждат учебните занятия в училищата?

Присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие се провеждат без ограничения. Груповите присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие се провеждат в групи от не повече от 6 деца и/или ученици.

Присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас се провеждат при спазване на графика, посочен в Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, включително и за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование.

Независимо от графика, посочен в т. 1г от Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 15.02.2021 г., се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

При възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: използване на защитна маска за лице (защитен шлем е допустимо да се използва само като допълнение към защитната маска за лице), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкус и други) могат да се провеждат:

 • приравнителни изпити при преместване на ученик;
 • изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;
 • изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;
 • изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на обучение;
 • държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията;
 • индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
 • индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
 • областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

2. Задължително ли е поставянето на защитна маска за лице в училище?

Носенето на защитна маска за лице в училище е задължително:

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, непедагогически персонал, както и за външните за институцията лица;

- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети) – за всички ученици от 5. до 12. клас и за всички учители;

- в класните стаи и другите учебни помещения/кабинети – за учениците от 1. до 4. клас, ако се осъществяват дейности с ученици от различни паралелки/класове, напр. в часовете по самоподготовка и занимания по интереси в рамките на целодневната организация, при работата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, при провеждане на олимпиади и състезания и др.;

- в училищния двор - от учениците, ако се осъществяват дейности с ученици от различни паралелки/класове/етапи и е невъзможно да се осигури дистанция от 1,5 м между учениците от различните паралелки;

- в училищните автобуси.

По преценка на училищното ръководство може да се изисква носенето на защитна маска за лице по време на присъствено обучение от учениците от 1. до 4. клас, ако училището попада в населено място с усложнена епидемична обстановка (напр. регистрирана 14-дневна заболяемост над 120 на 100 хиляди население или при нарастващ или висок брой на ученици и учители – потвърдени случаи на COVID-19 с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, като са регистрирани превишени прагови стойности от над 15 на сто отсъстващи със симптоми, сходни на COVID-19, на ниво училище).

3. Допуска ли се провеждането на извънкласни дейности?

Допуска се провеждане в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда само в рамките на училищните паралелки. Не се допуска провеждането на екскурзии, както и други извънкласни занимания, включващи организиране на пътуване и преспиване.

4. Как се провеждат учебните занятия във висшите училища?

Учебнияt процес във висшите училища е преустановен, с изключение на провеждането на:

 • практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
 • семестриални изпити, които не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 часа;
 • държавни изпити и защити на дипломни работи.

5. Как се провежда обучението извън системата на образованието?

 Присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица, са преустановени с изключение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра. Груповите обучения за възрастни и деца над четвърти клас са преустановени.

6. Допуска ли се събирането на групи от деца на закрито с цел игра и развлечение?

Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, са преустановени, включително и в тези обекти, намиращи се на територията на търговски центрове, включително тип МОЛ.

7. Има ли изключения от забраната за провеждане на обучения?

Допуска се провеждането на курсове по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие по реда на Наредба № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства, както и обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия.

8. Могат ли да се организират обществени мероприятия в присъствена форма?

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма е преустановено.

9. Провеждането на всички конкурси ли е забранено?

Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.

10. Кои културни и развлекателни мероприятия са забранени?

Преустановено е провеждането на сценични прояви и концерти, независимо от това дали се провеждат на открити или закрити пространства.

 

 

 

11. Какви са ограниченията за посещаване на театър, музеи и галерии и кина?

Допуска се посещение на театрите, музеите, галериите и кината при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

12. Какви са ограниченията за провеждане на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство?

Провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство се допуска при използване на 30% от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците за всички възрастови групи.

13. Има ли ограничения по отношения на събирания от частен характер?

Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

14. Мога ли да организирам частно парти в ресторант, кафе-сладкарница или детски клуб с присъствие на не повече от 15 човека?

Не, към момента посещенията в тези обекти са преустановени.

15. Има ли ограничения за провеждане на общи събрания на етажната собственост?

В случай, че общото събрание се провежда на закрито, независимо от броя на участниците, следва да се спазва като противоепидемична мярка поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба съгласно т. I, 7 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. При провеждането на общо събрание на открито място, съгласно т. I, 11 от цитираната по-горе заповед като противоепидемична мярка следва да се спази изискването за физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство.

Независимо от горното, с цел опазване на общественото здраве в условията на създалата се епидемична обстановка в страната, препоръчваме провеждането на общи събрания да се извършва само в спешни и неотложни случаи, а при останалите уведомяването и кореспонденцията да се извършва по други възможни и достъпни начини (електронна поща, телефон и др.).

16. Могат ли да се провеждат спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст?

Провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18-годишна възраст е преустановено с изключение на заниманията на картотекирани спортисти към спортните федерации. Също така е допустимо и провеждането на спортни лагери само за картотекирани спортисти при спазване на общите противоепидемични мерки.

17. Допуска ли се публика на спорните състезания?

Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Като публика следва да се третират всички не участващи в спортното състезание лица, включително и роднини, близки или придружители на участващите спортисти.

18. Какви са ограниченията за посещенията на фитнес?

Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите. Тези изисквания се отнасят и за самостоятелните зали за групови занимания.

19. Мога ли да посетя игрална зала или казино?

Посещенията в игралните зали и казина са преустановени.

20. Кои заведения за хранене могат да бъдат посетени?

Ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.

В останалите заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. През времето за изчакване на поръчката също не се допуска консумация на храни и напитки на територията на заведението.

 

21. Какви са ограниченията при посещение на търговски центрове?

В търговските центрове, включително такива тип МОЛ, се допускат посещения, като малолетните и непълнолетни лица могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице. Не се допуска консумация на храна и напитки на територията на търговския център, заведенията за хранене могат да предоставят доставки или взимане на храна за дома и офиса.

22. Какви са ограниченията за посещаване на пазари, тържища и базари?

В тези обекти следва да е създадена организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

23. Мога ли да отида на екскурзия в страната или чужбина?

Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт (автобус, самолет, включително и чартърен полет) в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната. Забраната се отнася и за еднодневните екскурзии в страната и чужбина.

24. Какви мерки са наложени по отношение на обектите, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена?

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, следва да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. В магазините за хранителни стоки не се допускат лица под 65-годишна възраст в часовете между 8.30 и 10.30 часа. Също така, дейностите следва да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.

25. Задължени ли са работодателите/органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма?

Работодателите и органите по назначаване следва да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Посочената противоепидемична мярка се прилага доколкото това е възможно и по преценка на работодателите/органите по назначаване, в зависимост от характера на извършваните дейности.

В случай че дистанционната работа не е приложима, дейностите на работното място следва да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 51 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.

26. Какви лични предпазни средства за лице е допустимо да се използват за предпазване от COVID-19?

 Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, както и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, покриваща носа и устата.

Не се допуска заместване на защитната маска за лице с шал, кърпа, шал-яка и др.

В зависимост от спецификата на извършваната дейност и оценката на риска на работното място на работниците и служителите, може в допълнение към защитната маска за лице да бъдат осигурени шлем, ръкавици и др.