Върни се горе

Необходимите документи 

1. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:

  • За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод
  • За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер
  • За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки
  • За индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI)

2. Етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.

3. Медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2.

4. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала".

5. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3.

6. Информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4.

7. Декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.

8. Декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.

Медицинската документация се подготвя от лекарите в болницата, която жената е избрала за ин витро. Пълният набор от документи се прилага, когато пациентите се подлагат на процедурата за първи път. В останалите случаи се дава само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Жената предоставя писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване (раждане).

Доументите за кандидатстване може да намерите  в правилника на Фонда в секция Нормативни актове .

Подаване на документи

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36

Всеки подаден пакет от документи получава входящ номер, като разглеждането и одобрението става по редa на приемане. Общественият съвет заседава веднъж седмично, а при необходимост - и по-често. Когато молбите са одобрени и заповедта е готова, пациентите се информират по телефона. Ако не са одобрени, получават писмен мотивиран отговор.

Получаване на заповеди
гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, ст.23, от Директора на фонда

Със заповедите жените трябва да отидат в съответната клиника. Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е шест месеца след издаването на заповедта. Фондът не финансира вече започнали ин витро опити, както и не възстановява средства за направени такива.