Върни се горе

Министерство на здравеопазването е изпълнило от 2008 г. две програми с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария:

 • Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ (2008-2012)
 • Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България (2010-2015)

Целеви групи на програмите

 • Общо население
 • Лица, лишени от свобода
 • Ромска общност
 • Инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост
 • Бежанци и лица, търсещи убежище
 • Имигранти
 • Млади хора в риск, живеещи в специализирани институции
 • Деца на улицата и юноши в социални заведения
 • Медицинския персонал

Основните дейности са консултиране и изследване на всички случаи, съмнителни за туберкулоза, скрининг за туберкулоза сред високорисковите групи, оказване на подкрепа за започване на лечение и насочване към лечебни заведения от сътрудник на терен в общността от НПО, мотивиране за придържане към лечението на случаи на туберкулоза от рисковите групи чрез предоставяне на материални стимули, осигуряване на прякото наблюдаване на лечението за пациенти в продължителната фаза на лечение, разкриване на здравни центрове в общността за подпомагане работата по превенция и контрол на туберкулозата, информационни кампании за туберкулоза на регионално ниво.

Постигнати резултати

Благодарение на усилията, предприети в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012-2015 г. и на Програмите за туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд, в България през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта – от 38,5 на 100 000 през 2008 г. до 23,2 на 100 000 през 2014 г. Относителен дял на успешно лекуваните случаи повече от 85%. За периода на изпълнение на Програмите ежегодно се обхващат между 6 000 - 8000 контактни лица на болни от туберкулоза и е проведена химиопрофилактика при необходимост.

Успешно е изградена и функционира електронна информационна система за регистрация на пациенти с туберкулоза, въведена в 30 лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза.

Извършена е цялостна реконструкция на Национална референтна лаборатория по туберкулоза, НЦЗПБ, гр. София.

В сектора за пациенти с мултирезистентна туберкулоза в СБАЛББ -Габрово е направен ремонта, като са внедрени всички световни стандарти за инфекциозен контрол.

Реновирани са микробиологична лаборатория в МБАЛ “Д-р Никола Василиев” АД - гр. Кюстендил, отделението за лечение на психично болни мъже и жени с активна форма на туберкулоза в ДПБ Карвуна. Доставени са и монтирани вентилационни системи за лабораторията в СБАЛББ „Св. София” – гр. София и в лабораторията в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.

Със средства от бюджета на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” бе направен ремонт на 12 болнични изолационни стаи и прилежащите им помещения в СБАЛЛС – София. Изградени бяха 15 самостоятелни стаи за вземане на бронхиален секрет за изследване – по една в 13-те затвора и в 2-те болници за лечение на лица лишени от свобода в София и Ловеч.

С подкрепата на Програмите финансирани от Глобалния фонд, успешно функционира въведената през 2009 г. от Националната референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза към НЦЗПБ, система за външна оценка на качеството на лабораторната диагностика в съответствие с международните стандарти.

Предоставяни са ваучери за храна за пациенти с мултирезистентна туберкулоза и хора от уязвимите групи.

Осигурена е доставката на противотуберкулозни лекарства от втори ред за лечение на втората на пациенти с MDR-TB.

Разработени са 7 методически указания за различни аспекти от контрола на туберкулозата.